Sposób korzystania i posiadania przez współwłaścicieli z nieruchomości

Sposób korzystania i posiadania przez współwłaścicieli z nieruchomości

Art. 206 kodeksu cywilnego stanowi, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania nieruchomości wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli.  Inny od przewidzianego w ustawie sposób współposiadania i korzystania z nieruchomości wspólnej np. korzystania przez jednego lub kilku ze współwłaścicieli wyłącznie z określonej części nieruchomości wspólnej, współwłaściciele mogą wprowadzić umową (podział quod usum) zawartą chociażby w sposób konkludentny albo może zostać określony orzeczeniem sądu.

Każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo do bezpośredniego korzystania z całej nieruchomości wspólnej, które jest ograniczone analogicznym prawem pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel może więc posiadać i używać nieruchomość wspólną tylko o tyle, o ile da się to pogodzić z posiadaniem i używaniem nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli ma uprawnienie do bezpośredniego korzystania z nieruchomości wspólnej. Identyczne jednak uprawnienia przysługują pozostałym współwłaścicielom. Tym samym, uprawnienie każdego ze współwłaścicieli wiąże się z jego obowiązkiem poszanowania analogicznych uprawnień pozostałych współwłaścicieli.

Jeżeli sposób korzystania z nieruchomości wspólnej nie określa umowa współwłaścicieli ani orzeczenie sądu, to w takim przypadku, każdy współwłaściciel jest uprawniony do bezpośredniego posiadania całej nieruchomości (a nie tylko jej fizycznej części) wspólnie wraz z pozostałymi współwłaścicielami; granicą jego uprawnienia jest takie samo uprawnienie każdego z pozostałych współwłaścicieli. W konsekwencji współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania na zasadach określonych w art. 206 kc, narusza jego uprawnienie wynikające ze współwłasności, a sam, w zakresie, w jakim posiada nieruchomość i korzysta z niej w sposób wykluczający posiadanie i korzystanie innych współwłaścicieli, działa bezprawnie. Jednak aby stwierdzić powstanie uprawnienia do żądania wynagrodzenia za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości, należy stwierdzić nieruchomościwistą bezprawność tego korzystania. Bezprawność korzystania z nieruchomości zachodzi jedynie wówczas, gdy wykonywanie tego uprawnienia zostało uniemożliwione lub przynajmniej utrudnione przez któregokolwiek z pozostałych współwłaścicieli. Nieuzasadnionym i sprzecznym z zasadą sprawiedliwości byłoby bowiem, obciążanie korzystającego z nieruchomości współwłaściciela, obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia na rzecz innego ze współwłaścicieli, który z nieruchomości nie korzysta, nie interesuje się nią i nie wyraził woli wykonania uprawnienia do współposiadania czy współkorzystania z nieruchomości. Nie można bowiem w takiej sytuacji mówić o naruszeniu uprawnienia wynikającego z art. 206 kc odnośnie do osoby, która korzystać czy współposiadać nieruchomości nie chciała, nie interesowała się nią i nie sprzeciwiała się samodzielnemu posiadaniu nieruchomości przez pozostałych współwłaścicieli.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz