Współwłasność i udział w nieruchomości, mieszkaniu,  lokalu czy domu

Współwłasność i udział w nieruchomości, mieszkaniu, lokalu czy domu

Własność tej nieruchomości może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Przez nieruchomość rozumiemy nieruchomość zabudowaną, niezabudowaną, lokal, mieszkanie, dom itd. Udział w prawie własności wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem nieruchomości wspólnej. Wyrażony jest ułamkiem. Z tego względu udział we współwłasności jest określany mianem idealnej czy myślowej części wspólnego prawa do rzeczy wspólnej. Istotne jest zwrócenie uwagi na konieczność wyraźnego odróżnienia prawa od przedmiotu tego prawa. Zestawiając udział współwłaściciela z własnością całej nieruchomości wspólnej należy stwierdzić, że prawo własności całości  przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom. Współwłaściciel nie ma wyłącznego prawa własności do żadnej fizycznie wydzielonej jej części. Nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności jako całość oraz każda materialna część należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli. Wszystkim współwłaścicielom przysługuje wspólne prawo własności zespolone z udziałów współwłaścicieli.

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli może odrębnie obciążać swój udział we współwłasności. Niezależnie od tego współwłaścicielom przysługuje uprawnienie do obciążania hipoteką i wymaga to zgody wszystkich współwłaścicieli. Ustanowienie przez współwłaścicieli hipoteki obciążającej rodzi solidarną odpowiedzialność współwłaścicieli za ich dług rzeczowy

W sytuacji, gdy podczas trwania wspólności ustawowej jedno z małżonków nabędzie przedmioty majątkowe wspólnie z konkubentem, przedmioty takie mogą stanowić współwłasność konkubenta i małżonków; tych ostatnich na zasadzie wspólności ustawowej.

Rodzaje współwłasności

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Przykładowo można wskazać, że współwłasność łączna wynika z małżeńskiej wspólności majątkowej, a gdy między małżonkami obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, ten rodzaj współwłasności nie występuje. Współwłasność łączna występuje także pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej

Każdy współwłaścicieli  jest uprawniony do

współposiadania nieruchomości wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem przez pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że w posiadaniu lub korzystaniu z prawa własności nie można ograniczyć współwłaściciela wobec pozostałych współwłaścicieli. Nie jest on ograniczony we władaniu nieruchomością wspólną tylko do swojej części. Współwłaściciel może użytkować ją w zakresie, jakim uzgodni to z pozostałymi współwłaścicielami.  Uprawnienie to wynika z prawa współwłasności jako prawa własności przysługującego niepodzielnie kilku osobom. Prawo to cechuje jedność przedmiotu własności, wielość podmiotów i niepodzielność samego prawa. Niepodzielność prawa wyraża się w tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej nieruchomości. Posiadanie przez współwłaściciela jest zatem posiadaniem właścicielskim i samoistnym, stanowi bowiem realizację jego niepodzielnego prawa. Uprawnienie do korzystania jest niezależne od wielkości udziałów. Uprawnienie to przysługuje współwłaścicielowi bezwzględnie, chociażby nawet uchylał się on ponoszenia ciężarów czy nakładów. Pokrzywdzeni współwłaściciele mogą w odrębnym trybie dochodzić swoich roszczeń, nie mogą natomiast odmówić współwłaścicielowi prawa do współposiadania i korzystania z nieruchomości wspólnej.

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

Każdy ze współwłaścicieli ułamkowych może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. W ramach rozporządzania swoim udziałem współwłaściciel może zawierać umowy dotyczące udziału, o ile nie wywierają one wpływu na całość sytuacji wspólnej nieruchomości lub udziałów pozostałych współwłaścicieli. Osoby związane współwłasnością łączną nie mogą dysponować prawem do przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego. Współwłasność łączna trwa tak długo, jak długo istnieje stosunek podstawowy, w razie jego ustania współwłasność ta traci charakter współwłasności łącznej. Odpowiedzialność za nieuzasadnione zbycie przedmiotu współwłasności łącznej (do niepodzielnej ręki) ma charakter deliktowy, a poszkodowanemu współwłaścicielowi należy się odszkodowanie w wysokości połowy wartości zbytego przedmiotu.

Rozwiązanie spółki cywilnej wywiera ten skutek, że dotychczasowa współwłasność łączna zamienia się we współwłasność w częściach ułamkowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tym samym wspólnicy uzyskują prawo rozporządzenia swoimi udziałami w nieruchomości, które poprzednio stanowiły ich współwłasność do niepodzielnej ręki.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz