Sprzedaż udziału w nieruchomości, domu czy mieszkaniu współwłaściciela

Sprzedaż udziału w nieruchomości, domu czy mieszkaniu współwłaściciela

W przypadku przeniesienia własności dochodzi do pochodnego, translatywnego nabycia prawa przez nabywcę przy utracie tego prawa przez poprzedniego właściciela. W wyniku sukcesji singularnej na nabywcę przechodzi prawo własności w takim kształcie, w jakim przysługiwało ono poprzedniemu właścicielowi. Oznacza to, że zgodnie z zasadą nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet właściciel nie może przenieść na nabywcę więcej praw, aniżeli sam posiadał. W przypadku gdy prawo własności przysługuje w częściach ułamkowych kilku osobom własność rzeczy przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom, wobec czego żaden z nich nie ma fizycznie wydzielonej części rzeczy na swoją wyłączną własność. Każdy z współwłaścicieli ma natomiast ”idealną” część nie podzielonej rzeczy, tj. rachunkowy ułamek tej rzeczy, istniejący jedynie w ludzkiej wyobraźni, nazywany udziałem.

”Udział” jest prawem, które należy wyłącznie do współwłaściciela. Przepis art. 198 KC przewiduje zaś, iż każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, tj. może zawierać także umowy dotyczące udziału, o ile nie wywierają one wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy lub udziałów pozostałych współwłaścicieli. Nie pozostaje on w żadnej zależności w tym względzie od innych współwłaścicieli. W razie rozporządzenia tym udziałem nie ulega wzruszeniu wpis do księgi wieczystej pozostałych współwłaścicieli (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.02.1999 r., II CKN 185/98). Z powyższego wynika też, iż żaden współwłaściciel nie jest uprawniony do rozporządzania udziałami innych współwłaścicieli. Po drugie z istoty translatywnego przeniesienia prawa wynika konieczność określenia czyje udziały dotychczasowych właścicieli i w jakich częściach zostają przeniesione na konkretnych nabywców. W księdze wieczystej nabywcy muszą bowiem zostać ujawnieni jako następcy prawni pod tytułem szczególnym dotychczasowych właścicieli (współwłaścicieli).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz