Sposób korzystania, używania i użytkowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Sposób korzystania, używania i użytkowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Sposób korzystania z gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika powinien być określony w umowie.  Jeżeli użytkowanie wieczyste obejmuje grunt zabudowany domem jednorodzinnym, a umowa bliżej nie określa sposobu korzystania z tego gruntu, zakres uprawnień użytkownika do korzystania z gruntu rozciąga się na te jego zachowania, które zmierzają do zaspokojenia codziennych, zwyczajnych potrzeb mieszkania, wypoczynku, estetyki użytkownika wieczystego i jego rodziny, a także do uzyskania dodatkowych środków utrzymania. Jeżeli umowa o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie nie reguluje zakresu korzystania przez użytkownika wieczystego z gruntu, zakres ten ocenić należy przy uwzględnieniu przede wszystkim charakteru użytkowania wieczystego i celu, dla którego zostało ono przez ustawodawcę wprowadzone. Określenie sposobu korzystania z nieruchomości przez użytkownika wieczystego, polegające na odwołaniu się do postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest wystarczające.

Zmiana umowy użytkowania wieczystego nieruchomości

Nie może budzić wątpliwości, że umowa jest wiążąca dla jej stron, dopóki jej postanowienia nie zostaną zmienione w drodze wzajemnego porozumienia właściciela gruntu i użytkownika wieczystego. Użytkownik wieczysty jest, przez czas trwania prawa, obciążony obowiązkiem wykorzystania otrzymanej nieruchomości w sposób, o którym stanowi umowa. Ustalone w umowie przeznaczenie nieruchomości, które implikuje sposób jej zagospodarowania będący równocześnie pochodną celu oddania jej w użytkowanie wieczyste, wiąże przy tym nie tylko jej stronę (pierwotnego użytkownika wieczystego), ale także wszystkich jej następców prawnych, którzy nabyli to prawo pod tytułem szczególnym, w drodze umowy z pierwszym, a ewentualnie kolejnymi jego beneficjentami.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz