Do kogo powinna być skierowana decyzja o rozbiórce obiektu, budynku czy nieruchomości należącej do współwłaścicieli?

Do kogo powinna być skierowana decyzja o rozbiórce obiektu, budynku czy nieruchomości należącej do współwłaścicieli?

Przepis art. 52 Prawa budowlanego wskazuje, że adresatami decyzji, o której mowa w art. 48, 49b, 50a 51 są: inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Kryterium wyboru spośród trzech wymienionych w tym przepisie podmiotów jest posiadanie tytułu prawnego umożliwiającego wykonanie decyzji. Nie można orzec nakazu rozbiórki adresując go wyłącznie do inwestora, czy też współwłaściciela nieruchomości, jeśli w dacie orzekania nie posiada on takich uprawnień do władania obiektem budowlanym, które pozwoliłyby mu na wykonanie nakazu. Czynności, które zgodnie z art. 52 Prawa budowlanego mogą wynikać z decyzji, to m.in. rozbiórka obiektu budowlanego, doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, zaniechanie kontynuacji robot budowlanych (jako zaniechanie podjęcia czynności), wykonanie określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

W przypadku kiedy nieruchomość, na której zbudowano nielegalnie obiekt budowlany bez wymaganego pozwolenia na budowę, jest współwłasnością kilku osób, nakaz rozbiórki tego obiektu powinien być skierowany do wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko do jednego z nich. Rozbiórka obiektu budowlanego jest bowiem czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 199 KC.

Przykład z sprawy sądowej

Nawet gdyby małżeństwo J. nie byli inwestorami przedmiotowych obiektów (którzy dopuścili się samowoli budowlanej), to z uwagi na fakt że oni są teraz współwłaścicielami nieruchomości, na której zostały one wzniesione, i tylko oni mogą nakaz wykonać, decyzje powinny być kierowane do nich obojga. Należy także zauważyć, że nabywca nieruchomości przejmuje prawa i obowiązki zbywcy, zatem nabycie przez małż. J. działki nr ... wraz z budynkami, skutkuje przejęciem przez nich nie tylko praw, ale i obowiązków, w tym obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, czy ewentualnej rozbiórki obiektu nielegalnie wybudowanego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz