Działanie współwłaściciela nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli – czynności zachowawcze

Działanie współwłaściciela nieruchomości bez zgody pozostałych współwłaścicieli – czynności zachowawcze

Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Funkcją czynności zachowawczych jest ochrona wspólnego prawa do przedmiotu współwłasności. Cel ten przemawia za przyznaniem każdemu współwłaścicielowi uprawnienia do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych w celu zachowania i ochrony wspólnego prawa bez konieczności uzyskiwania zgody większości. W tym sensie art. 209 jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 201 kc lub wyjątkiem od zasady określonej w art. 201 kc. Konstrukcja upoważnienia jednego współwłaściciela do wszelkich czynności zachowawczych nie opiera się na przedstawicielstwie ustawowym jednego współwłaściciela przez drugiego tyko na wzajemnej reprezentacji jednych współwłaścicieli przez drugich. Współwłaściciel podejmuje czynność zachowawczą w imieniu własnym, lecz w interesie wszystkich. Dopóki istnieje domniemanie, że współwłaściciel podejmuje czynności zgodnie wolą wszystkich współwłaścicieli, dopóty można uznawać współwłaściciela za reprezentującego interesy innych, zachowujących się biernie. Gdy jednak inni współwłaściciele sprzeciwią się podjęciu czynności przez współwłaściciela, to czynność ta wobec takiego sprzeciwu nie może być uznana za zmierzającą do zachowania wspólnego prawa. W takim wypadku art. 209 nie ma zastosowania, a zachowanie współwłaściciela działającego ulega ocenie z uwzględnieniem art. 201 kc. Pobranie czynszu najmu stanowi czynność zwykłego zarządu, a jednocześnie czynność zachowawczą zmierzającą do zachowania wspólnego prawa. Z tego względu współwłaściciel, który zarządza nieruchomością stanowiącą przedmiot współwłasności, jest uprawniony do dochodzenia całej należności z tego tytułu chyba, że inny współwłaściciel sprzeciwi się temu, albo wytoczy powództwo o czynsz za ten sam okres.

Celem czynności zachowawczych jest ochrona wspólnego prawa, przy czym mogą to być zarówno środki profilaktycznej ochrony zagrożonego prawa, jak i właściwe środki służące ochronie prawa naruszonego. Czynność powinna być przedsiębrana w interesie wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko tego, który jej dokonuje. Czynnościami zachowawczymi są czynności faktyczne, prawne i procesowe. Zakwalifikowanie czynności jako zachowawczej oznacza, że każdy ze współwłaścicieli jest legitymowany do samodzielnego dokonywania takiej czynności. Jeżeli więc z powództwem wystąpi jeden ze współwłaścicieli, nie ma podstaw do jego oddalenia z powodu braku legitymacji czynnej. Nie zachodzi tu bowiem współuczestnictwo konieczne po stronie współwłaścicieli.

Aby dana czynność mogła zostać zaliczona do kategorii "zachowawczych", powinna spełniać następujące przesłanki. Po pierwsze, celem czynności musi być ochrona wspólnego prawa. Jak wskazuje się w literaturze, chodzi tu zarówno o środki profilaktycznej ochrony zagrożonego prawa, jak i właściwe środki służące ochronie prawa naruszonego. Po drugie, czynność powinna być przedsiębrana w interesie wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko tego spośród nich, który jej dokonuje. Z tego względu nie będzie czynnością zachowawczą takie działanie współwłaściciela, które ma na celu wyłącznie ochronę przysługującego mu udziału.

Do czynności zachowawczych zaliczyć można np.:

1) wytoczenie powództwa windykacyjnego, które zmierza do odzyskania przez współwłaścicieli utraconego władztwa nad nieruchomością i jednocześnie zapobiega utracie prawa własności na skutek zasiedzenia; wytoczenie powództwa negatoryjnego;

2) wystąpienie z wnioskiem o rozgraniczenie nieruchomości,

3) wystąpienie z wnioskiem o zasiedzenie przez wszystkich współwłaścicieli określonej nieruchomości;

4) wystąpienie z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z nieruchomościwistym stanem prawnym;

5) żądanie eksmisji najemcy z lokalu mieszkalnego;

6) rozebranie budynku grożącego zawaleniem się

7) zastosowanie obrony koniecznej lub dozwolonej samopomocy w celu ochrony posiadania nieruchomości wspólnej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz