Zgoda i jej brak na zarząd nieruchomością, lokalem, mieszkaniem czy domem wspólnym

Zgoda i jej brak na zarząd nieruchomością, lokalem, mieszkaniem czy domem wspólnym

Do czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o udzielenie zgody na dokonanie czynności zwykłego zarządu. Sąd bada sprawę w postępowaniu nieprocesowym na rozprawie  i orzeka biorąc pod uwagę cel czynności i interes wszystkich współwłaścicieli.

Udzielenie zgody (lub odmowa) dotyczy zawsze jednej lub kilku konkretnych czynności, nie zaś nieoznaczonych czynności określonego rodzaju. Jeżeli niemożność uzyskania zgody jest stanem permanentnym, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić o wyznaczenie zarządcy. Z kolei jeżeli większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną, każdy z pozostałych współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. W tych sprawach właściwy jest sąd położenia nieruchomości.

Współwłaściciel, który uzyska zgodę sądu na dokonanie określonej czynności, nie ma obowiązku jej dokonać. Jeżeli czynności dokona, działa we własnym imieniu, choć ze skutkami dla wszystkich współwłaścicieli. Oznacza to m.in., że może domagać się zwrotu kosztów (wydatków), które poczynił w związku z dokonywaną czynnością. Jednakże współwłaściciele nie stają się stroną umów, które zawiera współwłaściciel z osobami trzecimi w związku z dokonywanymi czynnościami zarządu.

Może się zdarzyć, że czynności podejmowane przez większość są niezgodne z zasadami prawidłowego zarządu albo stoją w sprzeczności z interesami mniejszości współwłaścicieli. Dlatego ustawodawca daje każdemu z pozostałych współwłaścicielowi możliwość wystąpienia do sądu o rozstrzygnięcie problemu. Współwłaściciel, który wyraził zgodę na dokonanie czynności nie ma legitymacji do wystąpienia z takim wnioskiem, a zatem zmiana jego decyzji już po wyrażeniu zgody jest irrelewantna. Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek o rozstrzygniecie można złożyć jedynie wtedy, gdy dokonanie czynności jest postanowione przez większość współwłaścicieli, a zatem realnie zamierzone, a nie tylko możliwe. Nie jest zatem możliwe rozstrzyganie przez sąd zasadności hipotetycznych czynności. Należy jednakże podkreślić, że uprawnienie takie istnieje jedynie do czasu, gdy czynność zwykłego zarządu nie została jeszcze dokonana i jest w fazie zamierzeń większości współwłaścicieli. Od chwili dokonania takiej czynności współwłaścicielom, którzy nie brali w niej udziału służy jedynie roszczenie odszkodowawcze w stosunku do współwłaścicieli, którzy taką czynność rażąco sprzeczną z zasadami prawidłowego zarządu dokonali.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz