Protokół odbioru nieruchomości, domu, mieszkania czy prac budowlanych z wadami

Protokół odbioru nieruchomości, domu, mieszkania czy prac budowlanych z wadami

Należy także zwrócić uwagę, że podpisanie przez inwestora protokołu odbioru stanowi swego rodzaju pokwitowanie spełnienia świadczenia ze strony wykonawcy, wskazujące na prawidłowość wykonanych prac. Jednakże, jak wskazuje się w orzecznictwie, przyjęcie przez strony umowy o roboty budowlane protokołu odbioru kreuje domniemanie faktyczne, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, które jednak może być obalone poprzez wykazanie, że umowa została wykonana nienależycie (wyrok SN z dnia 1 grudnia 2006 r., I CSK 276/06). Nie ma natomiast podstaw do przyjęcia, że dokonanie protokolarnego odbioru pozbawia inwestora możliwości dochodzenia naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

Inwestorowi - w razie wadliwego wykonania robót budowlanych, przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od wykonawcy. Może on oprzeć swoje roszczenie wyłącznie na przepisach ogólnych o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 KC), albo też, nie rezygnując z uprawnień przysługujących mu z rękojmi, dodatkowo dochodzić naprawienia poniesionej szkody. Jeżeli zaś wybrał reżim odpowiedzialności kontraktowej, przewidzianej w art. 471 KC, musi udowodnić fakt nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę, rodzaj i wysokość szkody oraz istnienie normalnego związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania, a szkodą. Nadto, nawet utrata przez inwestora uprawnień z tytułu rękojmi za wady budynku wzniesionego przez wykonawcę nie stanowi przeszkody do domagania się przez inwestora od wykonawcy odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane. Przytoczone stanowisko jest utrwalone w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 18 kwietnia 2013 r., III CSK 243/12; z dnia 9 maja 2013 r., II CSK 602/12), w związku z czym nie ma potrzeby szerszego odnoszenia się do poruszonej kwestii.

Jednym zaś z obowiązków stron wynikających z umowy o roboty budowlane jest tzw. obowiązek informacyjny wykonawcy lub osoby działającej w jego imieniu z art. 651 KC, zgodnie z którym, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. W orzecznictwie wskazuje się, że z brzmienia tego unormowania nie sposób wyprowadzić wniosku, iż wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98, OSNC 2000/9/173); tym niemniej podkreśla się też, iż wykonawca, posiadający niezbędne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji inwestycji budowlanych powinien podejmować wszelkie niezbędne działania, zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu w postaci wykonania określonego w umowie obiektu budowlanego.

Obowiązkiem wykonawcy jest więc także umiejętne dokonanie oceny dostarczonego przez inwestora projektu, planu budowy, maszyn, materiałów pod względem możliwości prawidłowego wykonania prac przy ich użyciu. W przypadku stwierdzenia wad wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym inwestora, który powinien podjąć działania, zmierzające do ich usunięcia, umożliwiając w ten sposób prawidłowe wykonanie prac. Niedopełnienie przez wykonawcę tego obowiązku ma taki skutek, że jego odpowiedzialność będzie rozciągać się także na te wady obiektu, które powstały z przyczyn wskazanych w art. 651 KC. Przepis ten nie stanowi wprawdzie samodzielnej podstawy odpowiedzialności wykonawcy, jednak w powiązaniu z ogólnymi zasadami odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 KC), może stanowić podstawę przyjęcia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 30 września 2009 r., VCSK 89/09; z dnia 25 kwietnia 2014 r., II CSK 417/13; z dnia 12 lutego 2015 r., IV CSK 271/14).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz