Zawiadomienie inwestora przez wykonawcę o wadliwym i błędnym projekcie budowlanym

Zawiadomienie inwestora przez wykonawcę o wadliwym i błędnym projekcie budowlanym

Sporządzenie projektu budowlanego musi być wolne od wad, albowiem konsekwencją błędów tu popełnionych są błędy w wykonawstwie. Jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Wykonawca ma więc obowiązek sprawdzania poprawności dostarczonej mu dokumentacji projektowej. Sprawdzenie dokumentacji ma charakter wstępny oraz bieżący. Sprawdzenie bieżące jest bardziej szczegółowe od sprawdzenia wstępnego, ponieważ wykonawca widzi bezpośrednio na budowie wielkość wykonywanych części budynku.

Wykonawca robót budowlanych nie musi dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowiązek nałożony na wykonawcę przez art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, że winien on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.

Także w piśmiennictwie wskazuje się, że obowiązek określony w art. 651 KC odnosi się do sytuacji dość oczywistych, nie wymagających obliczeń i wiedzy specjalistycznej. „Chodzi tutaj w szczególności o odstępstwa o „rząd wielkości”, czyli wystąpienie na przykład przekroju 2 mm zamiast zwykle występującej w takim miejscu konstrukcji wielkości 20 mm. Bezkrytyczne zastosowanie drutu 2 mm zamiast pręta 20 mm stanowi wówczas oczywiste uchybienie, polegające na niezachowaniu zawodowej staranności. Natomiast zastosowanie przez wykonawcę pręta zbrojeniowego o podanej w projekcie grubości 20 mm zamiast wymaganego ze względów konstrukcyjnych 25 mm trudno już uznać za takie uchybienie.” (por. T. Sokołowski, Komentarz do art. 651 KC).

Odpowiedzialność może ponosić również inspektor nadzoru inwestorskiego. Jednym z podstawowych jego obowiązków jest dbałość o prawidłowe wykonywanie robót budowlanych, a jego udział w procesie budowlanym jest swoistym zastępstwem inwestora wykonywanym przez fachowca. Wiedza, którą posiada inspektor nadzoru inwestorskiego, ma zapewnić możliwość sprawowania faktycznej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Udział inspektora nadzoru inwestorskiego w odbiorach poszczególnych, zrealizowanych etapów budowy, kontrola jakości wykonanych robót, sprawdzenie, jakie zastosowano wyroby i czy zastosowano je właściwie, oraz udział w kontroli robót zanikających lub ulegających zakryciu, ma zapewnić inwestorowi bezpieczeństwo i pewność, że nie popełniono błędów i budowa nie przebiega wadliwie.

Wyniki kontroli prowadzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego mogą sięgać bardzo głęboko w zrealizowane roboty budowlane, albowiem możliwe są żądania takie, jak udokumentowanie dopuszczenia do stosowania użytych wyrobów, usunięcie zagrożeń lub stwierdzonych wad, ponowne wykonanie robót wykonanych wadliwie, odkrycie robót wykonanych i zakrytych. Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, podobnie jak polecenia projektanta, powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach w dzienniku budowy.

Kierownik budowy jest reprezentantem wykonawcy i to on czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy. Kierownik budowy, będąc uczestnikiem procesu budowlanego, powinien stale przebywać na terenie budowy i czuwać nad prawidłowością wykonywania robót. Do niego należą wszystkie sprawy z zakresu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzenia dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają miejsce na kierowanej przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrożenia, nieprawidłowości, czy nieprzewidziane utrudnienia. Kierownik budowy musi być osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a więc taką, która potrafi ocenić i rozwiązać zagadnienia i problemy techniczne powstające na placu budowy. Sąd Okręgowy wskazał, że kierownik budowy ma obowiązek realizować to, co zostało zaprojektowane, jednakże jego sugestie zgłaszane inwestorowi powinny być brane pod uwagę przez pozostałych uczestników procesu budowlanego. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie - V Wydział Cywilny z dnia 5 marca 2015 r. VI ACa 738/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz