Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o użytkowanie wieczyste nieruchomości

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o użytkowanie wieczyste nieruchomości

Użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkownikowi wieczystemu przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wynagrodzenie powinno być równe wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje.

Umowa o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Organ wydający decyzję o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego powinien wykazać nie tylko „sprzeczność” ale „oczywistą sprzeczność”. Oczywista sprzeczność to nie tylko proste naruszenie warunków umowy, połączone ono powinno być po stronie użytkownika ze szczególnym nasileniem złej woli, kierowanej na złamanie warunków umowy. Dopuszczalne jest rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego co do części gruntu oddanego do korzystania. Jeżeli osoba w ogóle nie korzysta z nieruchomości od kilku lat i nie ma żadnych planów odnośnie jej wykorzystywania, to przesłanka korzystania z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem, jest spełniona.

W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie zwraca się sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty podlegają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekraczać wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.

Gdy w umowie o ustanowieniu użytkowania wieczystego został oznaczony termin zabudowania nieruchomości, nawet budowa po terminie może być uznana za równoznaczną z sytuacją, gdy użytkownik wieczysty wbrew umowie nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń. Zatem zaistnienie przesłanek rozwiązania umowy w przeszłości daje możliwość także późniejszego występowania z takim żądaniem, a  nie zmienia również przeniesienie użytkowania wieczystego na inny podmiot. Nie ma znaczenia również okoliczność, iż od zaistnienia przesłanek do wystąpienia z żądaniem rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego upłynął dłuższy okres. Żądanie takie nie jest roszczeniem, a więc nie podlega przedawnieniu.  Nie zachodzi podstawa do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z powodu niewzniesienia przez użytkownika wieczystego wbrew umowie określonych w niej budynków lub urządzeń, jeżeli w umowie nie określono terminów rozpoczęcia i zakończenia tych robót.

Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają ustanowione na nim obciążenia. Zrzeczenie się przez osobę fizyczną prawa użytkowania wieczystego powoduje wygaśnięcie tego prawa.

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego.

Do najczęstszych przyczyn wygaśnięcia użytkowania wieczystego należą:

1) upływ czasu, na który użytkowanie wieczyste zostało ustanowione;

2) rozwiązanie przez strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;

3) zrzeczenie się użytkowania wieczystego;

4) konfuzja, tzn. przejście użytkowania wieczystego na właściciela;

5) rozwiązanie umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego na skutek jednostronnego żądania;

6) wywłaszczenie

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz