Sprzedaż i darowizna nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Sprzedaż i darowizna nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Użytkownik wieczysty może rozporządzać przysługującym mu prawem. Do dokonania rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego nie jest potrzebna ani zgoda właściciela, ani powiadomienie go o tym zdarzeniu. Rozporządzanie polegać może w szczególności na umownym przeniesieniu na inną osobę użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie. Przeniesienie użytkowania wieczystego nastąpić może na podstawie umowy zobowiązującej (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) wywołującej jednocześnie skutki rozporządzające. Jeżeli użytkowanie wieczyste stanowi składnik przedsiębiorstwa, to w razie zbycia przedsiębiorstwa nabywca przedsiębiorstwa staje się użytkownikiem wieczystym dopiero w efekcie ujawnienia go w księdze wieczystej.

Użytkownik wieczysty może zbyć innej osobie udział w użytkowaniu wieczystym, doprowadzając tym samym do powstania współużytkowania wieczystego. Użytkownik wieczysty może również ustanowić odrębną własność lokalu (nieruchomość lokalową) w należącym do niego budynku, co wiązać się będzie z przeniesieniem na właściciela nieruchomości lokalowej udziału w prawie użytkowania wieczystego.

Dopuszczalne jest również zbycie użytkowania wieczystego części gruntu objętego tym prawem. Wówczas konieczne jest dokonanie podziału gruntu, założenie odrębnej księgi wieczystej dla odłączonej części gruntu i ujawnienie w niej nabywcy jako użytkownika wieczystego.

Ograniczenia w rozporządzaniu prawem użytkowania wieczystego wynikać mogą z umowy ustanawiającej to prawo. Nie jest jednak dopuszczalne wyłączenie zbywalności użytkowania wieczystego. Natomiast nie ma przeszkód, aby w umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste użytkownik zobowiązał się względem właściciela gruntu, że nie dokona oznaczonych rozporządzeń swoim prawem. Naruszenie tego zobowiązania nie wpływa jednak na skuteczność dokonanego rozporządzenia, ale powoduje jedynie powstanie odpowiedzialności z tytułu niewykonania zobowiązania. Nie może ono także stanowić podstawy do rozwiązania użytkowania wieczystego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz