Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, a następnie dokonania wpisu użytkowania wieczystego w księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Organem właściwym w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa.

Przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Jedynie wyjątkowo oddaje się nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Przed ogłoszeniem przetargu właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na jego stronie internetowej. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na którego terenie położona jest nieruchomość. W wykazie tym określa się m.in.:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnię nieruchomości, opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, termin zagospodarowania nieruchomości, cenę nieruchomości;

2) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat;

3) informacje o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste.

Czas oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat; jednakże wieczysty użytkownik może wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeżeli umowa nie określa czasu trwania użytkowania wieczystego, to przyjąć należy, że zostało ono ustanowione na okres 99 lat. Ustawodawca maksymalne skrócenie okresu użytkowania wieczystego do lat 40 przewidział tylko w wyjątkowych wypadkach, podyktowanych celem użytkowania wieczystego, a zatem wymagających każdorazowej oceny, nie zaś mających charakter generalny. Interes rozumiany jest jako obiektywna potrzeba uzyskania korzyści w postaci realizacji celu będącego uznaną wartością.  Ciężar dowodu co do występowania ważnego interesu społecznego spoczywa na właścicielu, który powołując się na niego, odmawia przedłużenia użytkowania wieczystego. On powinien wykazać, że w danym stanie faktycznym występują okoliczności, które wskazują na istnienie konkretnego "ważnego interesu społecznego" w znaczeniu wyżej opisanym. Termin użytkowania wieczystego ustanawianego w umowie rozpoczyna bieg od chwili złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej. Strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie mogą wskazać innej chwili rozpoczęcia biegu tego terminu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz