Użytkowanie cudzej nieruchomości, lokalu, mieszkania, budynku czy ziemi

Użytkowanie cudzej nieruchomości, lokalu, mieszkania, budynku czy ziemi

Nieruchomość można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Użytkowanie powstaje poprzez ustanowienie go w drodze umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a użytkownikiem. Dopuszczalne jest ustanowienie użytkowania na udziale współwłaściciela. Treścią jest prawo do używania nieruchomości i pobierania jej pożytków. Użytkownik może przede wszystkim używać nieruchomości, tj. posiadać ją i korzystać z niej zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Użytkownik może także pobierać pożytki (naturalne i cywilne) z nieruchomości. Strony umowy o ustanowienie użytkowania mogą uzgodnić, że użytkownik będzie pobierał jedynie niektóre pożytki (lub w ogóle nie będzie pobierał pożytków), że będzie korzystał z nieruchomości tylko w określony sposób.

Sposób wykonywania użytkowania nieruchomości

Właściciel nieruchomości może nadal jedynie rozporządzać nieruchomością, natomiast przez czas trwania użytkowania pozbawiony jest możliwości korzystania z niej i pobierania pożytków w zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje użytkownikowiZakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków nieruchomości. Nie jest natomiast możliwe wyłączenie z zakresu użytkowania wszystkich pożytków. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części.

Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Zakres wymagań prawidłowej gospodarki określa charakter nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania, przyczyna i cel, dla którego zostało ono ustanowione, czas jego trwania. Strony mogą doprecyzować zasady gospodarowania, ale mogą być one również określone w umowie o ustanowieniu użytkowania. Dalsze przepisy o użytkowaniu precyzują niektóre z wymagań stawianych przed użytkownikiem.

Ruchomości

Jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji, użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu środków produkcji.  Zespół środków produkcji to zbiór nieruchomości (zużywalnych i niezużywalnych) lub praw stanowiących całość gospodarczą i służących do produkcji (np. maszyny, inwentarz żywy lub martwy, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne). Przedmiotem użytkowania jest w tym wypadku zespół nieruchomości jako całość; jest więc jedno ograniczone prawo rzeczowe, które ma złożony przedmiot, nie zaś wiele praw obciążających poszczególne składniki. Zespół środków produkcji może obejmować zatem zarówno składniki zużywalne, jak i niezużywalne, bezpośrednio lub nawet tylko pośrednio wykorzystywane w produkcji.

Jeżeli użytkowany zespół środków produkcji ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa własność jego poszczególnych składników z chwilą, gdy zostały mu wydane; po ustaniu użytkowania obowiązany jest zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba że inaczej zastrzeżono. Ze względu na złożony charakter zespołu środków produkcji i jego cel użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi (np. popsutą maszynę zastąpić inną, zezłomować samochód, zużyć surowce).

Przedawnienie

Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia nieruchomości albo o zwrot nakładów na nieruchomość, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu nieruchomości. Przez zwrot nieruchomości należy rozumieć każdy wypadek, gdy po wygaśnięciu użytkowania doszło do przeniesienia posiadania nieruchomości na właściciela w dowolny sposób albo odzyskania tego posiadania w inny dozwolony sposób (np. w drodze egzekucji). Roszczenia użytkownika i właściciela niewymienione wyżej przedawniają się według reguł ogólnych. Może to dotyczyć innych roszczeń odszkodowawczych albo wzajemnych roszczeń regresowych dotyczących ciężarów.

Rozwiązanie i wygaśnięcie użytkowania nieruchomości

Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Niewykonywanie użytkowania przez dłuższy czas dowodzi, że prawo to straciło swój gospodarczy sens. Przez niewykonywanie należy rozumieć nieużywanie i niepobieranie pożytków z nieruchomości. Niewykonywanie musi być stanem ciągłym przez 10 lat; każde, choćby krótkotrwałe czy jednorazowe wykonywanie prawa przerywa bieg terminu.

Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić nieruchomość właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania. Nieruchomość ma zachować swą substancję i przeznaczenie. Jeśli nieruchomość znajduje się w stanie gorszym niż powinna, użytkownik ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą. Strony mogą się umówić co do sposobu użytkowania lub określić stan, w jakim nieruchomość powinna się znajdować w chwili zwrotu nieruchomości; w takim wypadku użytkownik musi zwrócić nieruchomość w stanie wynikającym z umowy, również wtedy, gdy zwraca nieruchomość następcy osoby, która ustanowiła użytkowanie. Pamiętajmy że użytkownik powinien zwrócić nieruchomość bezpośrednio (natychmiast) po wygaśnięciu użytkowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz