Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu na nieruchomością wspólną

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu na nieruchomością wspólną

Do rozporządzania nieruchomością wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Pod pojęciem zarządu nieruchomością wspólną należy rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji oraz dokonywanie wszelkich czynności dotyczących tej nieruchomości  o ile decyzje te lub czynności leżą w sferze uprawnień, kompetencji lub obowiązków właściciela. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż kwalifikacja konkretnej czynności do tej lub innej kategorii aktów zarządu nieruchomością wspólną powinna następować przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności rozpatrywanego przypadku Czynności konwencjonalnych, a w tym zwłaszcza czynności prawnych, które wykraczają poza zwykły zarząd nieruchomością wspólną, powinni dokonywać łącznie wszyscy współwłaściciele.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zalicza się przykładowo rozporządzanie nieruchomością wspólną, a zatem jej zbycie, obciążenie, dokonanie czynności zobowiązującej odnoszącej się do całej nieruchomości (np. najem, dzierżawa). Jeżeli współwłaściciel dokonał czynności faktycznej bez zgody pozostałych współwłaścicieli, sankcją braku zgody jest odpowiedzialność odszkodowawcza.

 Orzecznictwo zaliczyło do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną m.in.:

1) zmianę przeznaczenia lub przebudowę pomieszczenia wspólnego;

2) wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności;

3) nadbudowę kondygnacji nad budynkiem stanowiącym przedmiot współwłasności;

4) przebudowę obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością;

5) usunięcie drzewa ze wspólnej nieruchomości;

6) docieplenie budynku;

7) udział w rozgraniczeniu nieruchomości;

8) ustanowienie służebności przesyłu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz