Zwrot i zapłata za nakłady oraz wydatki na użytkowaną nieruchomość, lokal, mieszkanie, budynek czy ziemię

Zwrot i zapłata za nakłady oraz wydatki na użytkowaną nieruchomość, lokal, mieszkanie, budynek czy ziemię

Właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na nieruchomość obciążoną użytkowaniem. Jeżeli takie nakłady poczynił, może od użytkownika żądać ich zwrotu według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Właściciel nieruchomości obciążonej użytkowaniem nie ma obowiązku świadczenia na rzecz użytkownika. Prawo użytkownika wyklucza korzystanie z nieruchomości i pobieranie pożytków przez właściciela, bo bezwzględne prawo w tym zakresie uzyskuje użytkownik. Prawo to ma charakter bezpośredni, co oznacza, że użytkownik może sam – bez pośrednictwa właściciela – realizować swe uprawnienia, a w konsekwencji nie ma roszczeń do właściciela o utrzymanie nieruchomości, zapewnienie jej bezpieczeństwa przed naruszeniami osób trzecich itd. W konsekwencji właściciel nie musi czynić nakładów na nieruchomość. Właściciel nie ma obowiązku, jednak ma prawo dokonywać nakładów na nieruchomość, o ile nie jest to sprzeczne z umową ani nie powoduje ograniczenia prawa użytkownika.

Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót. Użytkownik ma obowiązek dokonywania napraw i nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości. Jeżeli nieruchomość uległa pogorszeniu w wyniku korzystania z niej przez użytkownika, ma on obowiązek przywrócić ją do stanu poprzedniego. Jeżeli natomiast pogorszenie wynikło z innej przyczyny (działanie osób trzecich, zdarzenie przypadkowe), a przywrócenie jej stanu nie jest konieczne do korzystania z niej, użytkownik nie ma obowiązku dokonywać napraw.

Użytkownik ma obowiązek umożliwienia właścicielowi dokonania potrzebnych napraw i poczynienia nakładów. W braku współdziałania właściciel może żądać nakazania użytkownikowi określonego zachowania. Zakres potrzebnych prac określa właściciel. Użytkownik może sprzeciwiać się dokonywaniu robót, które nie są potrzebne; w razie sporu o potrzebie dokonania napraw i nakładów rozstrzyga sąd.

Właściciel nie ma obowiązku dokonywać żadnych nakładów na nieruchomość, nie musi nawet dokonywać potrzebnych robót, o których został zawiadomiony. Użytkownik nie może żądać od właściciela doprowadzenia nieruchomości do stanu zgodnego z przeznaczeniem i umożliwiającego wykonywanie ograniczonego prawa rzeczowego. Właściciel nie musi dbać o swoją rzecz i dokonywać jakichkolwiek napraw czy nakładów.

Jeżeli istnieje potrzeba dokonania innych napraw, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym właściciela. Niedopełnienie tego obowiązku może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą, gdyby brak informacji spowodował szkodę właściciela. Zawiadomienie nie jest oświadczeniem woli i nie wymaga żadnej szczególnej formy.

Jeżeli użytkownik poczyni nakłady, które nie są związane ze zwykłym korzystaniem z nieruchomości, może domagać się ich zwrotu od właściciela jedynie na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Oznacza to, że może żądać zwrotu jedynie wtedy, gdy działa zgodnie z prawdopodobną wolą właściciela, z należytą starannością, a nakłady są uzasadnione. W pozostałych wypadkach użytkownik nie będzie miał roszczeń wobec właściciela.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz