Zapłata za prace oraz roboty dodatkowe nieujęte w umowie, przedmiarze robót, ofercie czy projekcie budowlanym

Zapłata za prace oraz roboty dodatkowe nieujęte w umowie, przedmiarze robót, ofercie czy projekcie budowlanym

W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie - uwzględniając fakt, że dokumentacja techniczna, a w szczególności projekt budowy jest jej częścią składową, to należy przyjąć, że nawet gdyby przedmiar robót nie obejmował jakiegoś zakresu ujętego jednakże w projekcie budowlanym, wykonawca musi go wykonać w ramach zamówienia podstawowego i nie może przyjąć, że są to roboty dodatkowe. W świetle art. 649 KC inne stanowisko byłoby nieuprawnione.

Przykładowo, gdy strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe i nie ma znaczenia, czy wykonanie określonego elementu było ujęte w dokumentacji będącej podstawą kosztorysowania dla wykonawcy. Takie ryzyko istnieje po stronie wykonawcy. Zarówno projekt budowlany jak i uzupełniający go oraz uszczegółowiający go projekt wykonawcy są nadrzędne w stosunku do przedmiaru robót. Przedmiar robót stanowiący podstawę sporządzania kosztorysu jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zmówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej. Przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

Strony mogą dopuścić możliwość zlecenia przez zamawiającego robót dodatkowych, które mogą dotyczyć jedynie robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, a także których wykonanie stało się konieczne na wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, po spełnieniu przez strony wyszczególnionych warunków.

W sytuacji, gdy strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, to formułowanie roszczenia o zapłatę, w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych - w nawiązaniu do przepisów o nienależnym świadczeniu jest niedopuszczalne. Prowadziłoby to do obejścia zasady niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego, o czym mowa w art. 632 § 1 KC. Nadto eliminowałoby sądowy tryb kontroli tego roszczenia, który nie może nastąpić z pominięciem fazy powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego (podwyższenie ryczałtu). Dopiero zmiana umowy przez Sąd i podwyższenie ryczałtu stwarza podstawę do żądania dodatkowego wynagrodzenia, poza umówionym.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza w takiej sytuacji możliwość żądania zapłaty za roboty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Stanowisko takie zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 07 listopada 2007 r. sygn. akt II CSK 344/07. Sąd Najwyższy wskazał, że „nawet w sytuacji, gdy umowa na podstawie której zostały wykonane roboty budowlane jest nieważna, od strony korzystającej z efektów przeprowadzonych prac, Sąd może zasądzić wynagrodzenie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”. Takie samo stanowisko Sąd Najwyższy zajął, Sąd Najwyższy zajął w wyroku z dnia 2 lutego 2011 r. sygn. akt II CSK 414/10. Oznacza to , że jeżeli zostały wykonane niezbędne prace albo roboty budowlane, to można starać się dochodzić zapłaty na podstawie przepisów o bezpodstawnych wzbogaceniu. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - I Wydział Cywilny z dnia 21 marca 2013 r. I ACa 552/12

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz