Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Przedawnienie wynagrodzenia za korzystanie, naprawienie szkody, zapłatę, odszkodowanie, zwrot pożytków i nakładów na nieruchomość, lokal, budynek, mieszkanie czy grunt

Roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia nieruchomości przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu nieruchomości. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość.

W okresie jednego roku od zwrotu nieruchomości właściciel może dochodzić roszczeń uzupełniających, które nie uległy przedawnieniu na zasadach ogólnych, przewidzianych w art. 118 k.c. Taka właśnie jest szczególna rola normy restrykcyjnej zawartej w art. 229 k.c., obejmując roszczenia nieprzedawnione, skraca ona termin ich dochodzenia do jednego roku od chwili zwrotu nieruchomości. W orzecznictwie w sposób szczególny podkreśla się, że art. 229 k.c. nie sanuje roszczeń przedawnionych na zasadach ogólnych. Z kolei posiadacz nieruchomości, który dokonał na nią nakładów, nie może po upływie terminu przedawnienia przewidzianego w art. 229 k.c. dochodzić ich równowartości na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

W orzecznictwie wskazuje się, że zwrot nieruchomości polega na odzyskaniu nad nią faktycznego władztwa przez właściciela, jak również, że określenie zwrot nieruchomości należy rozumieć nie tylko jako wydanie nieruchomości przez posiadacza właścicielowi, ale jako odzyskanie przez właściciela faktycznego władztwa nad nieruchomością w każdy inny sposób. Także, pojęcie zwrotu nieruchomości rozumiane jest bardzo szeroko i obejmuje każdy sposób odzyskania przez właściciela posiadania i władztwa nad nieruchomością, jednak to szerokie rozumienie odnosi się tylko do sposobu ponownego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściciela, a nie do samego faktu odzyskania przez niego władztwa nad nieruchomością. Wskazywane również są poglądy, że zwrot nieruchomości wymaga po stronie posiadacza świadomości oddania nieruchomości właścicielowi a po stronie właściciela objęcia władztwa nad nieruchomością. Pomimo różnorodności poglądów punktem zgodnym tych stanowisk jest to, że musi nastąpić po stronie posiadacza wyzbycie się posiadania (władztwa), zaś po stronie właściciela objęcie tego władztwa. Z powyższego wynika, że w orzecznictwie nie ma jednolitego poglądu w omawianym temacie. Należy przy tym zauważyć, że funkcją terminu przedawnienia uregulowanego w art. 229 k.c. jest ochrona zarówno posiadacza jak i właściciela, chroniąc z jednej strony posiadacza przed długotrwałym stanem niepewności prawnej, a z drugiej strony właściciela, aby miał odpowiedni czas na ewentualne podjęcie kroków zmierzających do zaspokojenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego. Taka funkcja komentowanej regulacji koreluje z zasadą równości stron stosunków cywilnoprawych.

Nie może być utożsamiane ze zwrotem nieruchomości zwykłe zaprzestanie korzystania z niej przez nieuprawnionego posiadacza, albowiem jest to jedynie likwidacja stanu niezgodnego z prawem, a zatem nie jest wystarczające do ustalenia zwrotu nieruchomości samo uzyskanie przez właściciela możności bezpośredniego władztwa nad nieruchomością. Wprawdzie zwrot nieruchomości może nastąpić w każdy sposób, jednak jeżeli odbywa się w drodze działań podjętych przez strony, musi to być sytuacja, w której dotychczasowy posiadacz samoistny uznaje inną osobę za właściciela i poprzez swoje zachowanie wyraża wolę wyzbycia się władania nieruchomością, a właściciel wyraża wolę jej odebrania. Jest to zatem świadome działanie obu stron, nakierowane ze strony posiadacza na wyzbycie się władania nieruchomością, a ze strony właściciela na jej odebranie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz