Zmiana norm technicznych i budowlanych w okresie wystąpienia wad budynku

Zmiana norm technicznych i budowlanych w okresie wystąpienia wad budynku

Wada budynku, wykonanego w ramach umowy o roboty budowlane, obciążająca wykonawcę, może oczywiście stanowić przyczynę szkody poniesionej przez inwestora. Szkoda ta może być wyrażona różnicą między wartością budynku oddanego po zakończeniu robót budowlanych a wartością budynku zamówionego (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.7.2002 r., IV CKN 1273/03, niepubl.).

Z ustaleń faktycznych dokonanych w rozpatrywanej sprawie wynika to, że w okresie po wykonaniu budynku z wadami wykonawczymi nastąpiły odpowiednie zmiany norm budowlanych i na mocy decyzji administracyjnej. (inwestor) powód został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości technicznych stropodachu budynku poprzez wykonanie robót budowlanych zgodnie z nowo opracowanym projektem technicznym. Oznaczało to - jak ustalono - odpowiednie powiększenie kosztów tzw. prac odtworzeniowych w stosunku do kosztów wynikających z konieczności usunięcia wad dachu przy zastosowaniu pierwotnego projektu technicznego (przyjętego przez strony w umowie).

Sąd Apelacyjny trafnie stwierdził, że pomiędzy zaistniałymi zdarzeniami, tj. szkodą powoda (obejmującą wspomniane powiększenie kosztów) a wadliwym wykonaniem budynku według pierwotnego projektu technicznego nie zachodził normalny (adekwatny) związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 KC, ponieważ konieczność naprawy dachu według nowego projektu technicznego pojawiła się w wyniku uwzględnienia nowych form budowlanych. Normy te stały się aktualne w okresie po stwierdzeniu wad stropodachu i przed ich usunięciem według pierwotnego projektu. Innymi słowy, pojawiła się zatem nowa bezpośrednia przyczyna powiększająca uszczerbek majątkowy powoda (w postaci powiększenia kosztów tzw. prac odtworzeniowych), eliminująca jednocześnie możliwość tworzenia normalnej (typowej) więzi przyczynowo - skutkowej pomiędzy wadliwym wykonaniem dachu (tzw. wadą wykonawczą) a wskazanym uszczerbkiem majątkowym (obniżeniem ceny sprzedaży budynku osobie trzeciej).

Uszczerbek majątkowy inwestora wywołany zmianą tzw. technicznych norm budowlanych, pojawiającą się w okresie, w którym wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady budynku, i obejmujący zwiększenie kosztów usunięcia wady, nie pozostaje w normalnym związku przyczynowym z wadliwym wykonaniem budynku (art. 361 § 1 KC). Strona pozwana nie mogła zatem ponosić kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wskazywaną przez stronę powodową (art. 471 KC). Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2007 r. III CSK 128/07

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz