Niebezpieczne i groźne wykonywanie budowy, robót budowlanych nieruchomości, domu czy budynku

Niebezpieczne i groźne wykonywanie budowy, robót budowlanych nieruchomości, domu czy budynku

Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia, przy czym robotami ziemnymi są tu wszelkie roboty związane z wykopami, podkopami, przekopami itp. Podkreślić trzeba, że na tej podstawie prawnej właściciel nieruchomości sąsiedniej może żądać w procesie cywilnym, aby realizacji danej inwestycji towarzyszyło odpowiednie zabezpieczenie jego nieruchomości przed utratą oparcia. Dla zastosowania tej regulacji nie ma znaczenia, że roboty te mają być wykonywane na podstawie wydanego im przez właściwy organ administracyjny pozwolenia na budowę. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2007 roku, sygn. akt III CSK 431/06 Sąd Najwyższy przez użyte w art. 147 k.c. pojęcie „oparcie” należy rozumieć nie tylko umocnienie pionowe, które sąsiadujące ze sobą grunty wzajemnie sobie udzielają, ale także oparcie poziome, które dają poziome warstwy ziemi. W wypadku utraty oparcia pionowego nieruchomość zawala się, w wypadku zaś utraty oparcia poziomego zapada się. Utrata oparcia zachodzi więc w obu tych sytuacjach. Nie wolno nieruchomości sąsiednich pozbawiać oparcia, którego ona potrzebuje. Nieruchomość zaś potrzebuje takiego oparcia, które pozwoli właścicielowi korzystać z niej zgodnie z jej społeczno - gospodarczym przeznaczeniem.

Należy podkreślić, że mowa jest o groźbie utraty oparcia, a zatem nie wymaga się, aby ta utrata oparcia już nastąpiła. Inaczej ujmując, nie jest potrzebna pewność utraty oparcia przez nieruchomość w wyniku robót ziemnych dokonywanych na sąsiednim gruncie. Wystarczy bowiem, że w konkretnych okolicznościach można spodziewać się, że dokonywane roboty spowodują utratę oparcia przez sąsiedni grunt, przy czym niebezpieczeństwo to nie musi być bezpośrednie, czy bliskie. Zakazuje się więc dokonywania robót ziemnych, grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia nawet w odległej przyszłości, jeśli utrata ta będzie pozostawać w związku przyczynowym z dokonanymi robotami ziemnymi. Co więcej, dokonujący robót ziemnych powinien brać pod uwagę przy ocenie siły oparcia sąsiedniego gruntu i zależnego od niej sposobu dokonywania robót ziemnych, nie tylko sam grunt, ale także jego części składowe.

Przyjmuje się, że osoba, która dokonuje robót ziemnych ma obowiązek zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich przed utratą oparcia przez zastosowanie odpowiednich urządzeń i środków zaradczych, jeśli brak tego zabezpieczenia mógłby tę utratę spowodować. Zabezpieczenie nieruchomościom sąsiednim potrzebnego im oparcia nastąpi w zasadzie wtedy, gdy są zastosowane takie środki zabezpieczające, które wystarczą do utrzymania zwartości gruntu i jego składowych części. Zabezpieczenie nieruchomości sąsiedniej przed grożącą jej utratą oparcia powinno przy tym nastąpić w takim czasie, żeby wykluczyć niebezpieczeństwo jej runięcia lub zapadnięcia. W zależności zatem od rodzaju i zakresu robót ziemnych oraz rodzaju gruntu środki zaradcze, niezbędne dla zapewnienia nieruchomości sąsiedniej oparcia, należy zastosować przed rozpoczęciem robót ziemnych lub w czasie ich trwania. W każdym razie, dokonywanie robót ziemnych nie powinno nawet chwilowo pozbawić nieruchomości sąsiedniej oparcia i wywołać niebezpieczeństwa jej runięcia lub zapadnięcia. W takiej sytuacji dochodzi do zakłócenia wykonywania prawa własności stanowiącego jego naruszenie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz