Remont budynku, domu czy obiektu budowlanego

Remont budynku, domu czy obiektu budowlanego

Roboty budowlane obejmują budowę, jak też prace (działania) polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Do robót budowlanych ustawa zalicza zatem pięć rodzajów czynności (działań), przy czym dodatkowo zostały zdefiniowane: budowa, przebudowa i remont. Określenia "montaż" i "rozbiórka" uznane zostały za niewymagające zdefiniowania w ustawie. Pojęcie montażu należy niewątpliwie do materii technicznej i przede wszystkim osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną będą mogły stwierdzić, czy w konkretnym stanie faktycznym roboty budowlane polegają na montażu z gotowych już elementów, czy też są to innego rodzaju roboty budowlane. Pojęcie rozbiórki związane jest z działaniami (pracami) mającymi na celu likwidację obiektu budowlanego (zakończeniem jego bytu fizycznego).

Określenie remont dotyczy wykonywania w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych (robót remontowych). Celem tych robót musi być odtworzenie stanu pierwotnego obiektu, przy czym bez znaczenia jest, czy użyto tych samych wyrobów budowlanych, co w stanie pierwotnym. Nie można jednak jako remontu traktować czynności będących bieżącą konserwacją. Ustawodawca nie definiował czynności bieżącej konserwacji, uznając, że nie budzi ono wątpliwości interpretacyjnych. Warto podkreślić, że pojęcie to dość powszechnie występuje w treści innych aktów prawnych oraz języku prawniczym i potocznym, a oznacza wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, tak aby nie ulegała pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji. Ponieważ w przypadku bieżącej konserwacji nie istnieje co do zasady znaczne ryzyko naruszenia określonych wartości, reprezentowanych przez interes publiczny bądź uzasadniony interes osób trzecich, ustawodawca uznał, że czynności takich nie trzeba poddawać reżimowi prawa budowlango, tak jak np. robót budowlanych polegających na remoncie.

Nie stanowi odtworzenia stanu pierwotnego, a więc remontu, wybudowanie zamiast dotychczasowego budynku gospodarczego budynku o takiej samej kubaturze, lecz o zmienionym zasadniczo usytuowaniu na działce. Jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym, który uległ zniszczeniu, inwestor dokonuje nie remontu, lecz odbudowie.

Istotną cechą remontu jest zatem zakwalifikowanie robót budowlanych jako takich, które mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego. Warunkiem takiej kwalifikacji jest zatem ustalenie, jaki był "stan pierwotny". Tak skonstruowana definicja nastręcza w praktyce wiele trudności w ustaleniu stanu faktycznego i od okoliczności konkretnej sprawy zależy, czy określone roboty budowlane zostaną zakwalifikowane jako remont.

Częstym błędem inwestorów jest traktowanie odbudowy budynku, np. po spaleniu albo po rozbiórce dotychczasowego obiektu budowlanego zużytego technicznie, jako remontu, a nie jako budowy. Orzecznictwo sądowoadministracyjne jest tu wyraźne – dokonanie rozbiórki obiektu i wzniesienie obiektu w tym samym miejscu, a nawet o takich samych gabarytach traktuje jako budowę, a nie remont.

Nie jest wymagane pozwolenie na budowę przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, które wymagają pozwolenia na budowę. Remont wymaga natomiast zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Dodaj komentarz