Zarząd przymusowy nieruchomością w wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd przymusowy nieruchomością w wspólnocie mieszkaniowej

Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu wynagrodzenie. Niewypełnianie obowiązków i naruszanie zasad prawidłowej gospodarki można rozumieć dość szeroko. Oprócz różnych czynów niezgodnych z prawem, będzie ono obejmowało także niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na zarządcę lub na zarząd ustawą oraz umową właścicieli albo umową o zarządzanie, a także niewykonywanie uchwał właścicieli lokali i sprawowanie zarządu w taki sposób, że stan nieruchomości ulega pogorszeniu.

Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych jest większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez okres co najmniej dwóch lat.

Postępowanie o ustanowienie zarządcy przez sąd, jak i postępowanie o jego odwołanie wszczynane są odpowiednio na wniosek właściciela lokalu (także na wniosek dotychczasowego właściciela nieruchomości, który jest właścicielem lokali niewyodrębnionych) albo na wniosek dotychczasowego zarządcy nieruchomości. Niewykluczone jest złożenie wniosku przez więcej niż jednego właściciela lokalu w danej nieruchomości. Uczestnikami postępowania są wszyscy współwłaściciele (właściciele lokali).

Okoliczność, że zarząd nie został powołany, nie może jednak dotyczyć małych wspólnot, które nie podjęły żadnych decyzji na temat wyboru formy zarządu nieruchomością wspólną, ponieważ w takich przypadkach należy uznać, że zarząd nieruchomością sprawują bezpośrednio sami właściciele lokali.

Sąd odwoła zarządcę, gdy ustaną przyczyny jego powołania.  Zarządca wyznaczony przez sąd funkcjonować ma dopóty, dopóki jest to potrzebne, gdyż zasadą jest, że o kwestiach związanych z zarządem (zarządzaniem) nieruchomością powinni decydować jej właściciele (współwłaściciele).

Polecamy Państwa uwadze nasze opracowania nt:

Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd przymusowy nieruchomością w wspólnocie mieszkaniowej
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz