Odstąpienie i rozwiązanie umowy o roboty czy prace budowlane gdy jest wadliwie lub sprzecznie z umową wykonywana

Odstąpienie i rozwiązanie umowy o roboty czy prace budowlane gdy jest wadliwie lub sprzecznie z umową wykonywana

Art. 635 KC w zw. z art. 656 § 1 KC Art. 636 § 1 KC daje zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje roboty budowlane wadliwie lub sprzecznie z umową i mimo wezwania i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie zmienia sposobu wykonania. Wykonywanie robót budowlanych „w sposób sprzeczny z umową” to wykonywanie jej w sposób, który zagraża określonemu w umowie rezultatowi, bądź też, jeśli rezultat nie jest zagrożony, w sposób który narusza umowę, ale inaczej, niż przez dopuszczenie się opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu, gdyż taką sytuację normuje wyczerpująco przepis art. 635 KPC. Przykładem sytuacji „wykonywania robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową” jest wykonywanie prac przez osoby trzecie, wbrew zapisanemu w umowie osobistego wykonania dzieła przez przyjmującego zamówienie.

W ramach przepisu art. 636 KC do którego odsyła przepis art. 656 § 1 KC inwestor może bowiem reagować na dostrzeżony nieprawidłowy sposób wykonywania robot budowlanych w toku wykonywania umowy. Inwestor może wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania obiektu i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, jednakże w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu służą mu już dwa uprawnienia, albowiem może on wedle swego wyboru, albo odstąpić od umowy ze skutkami właściwymi dla wykonania tego uprawnienia prawokształtującego, którego skuteczne wykonanie powoduje zakończenie stosunku umownego bądź też nie odstępując od umowy powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie obiektu innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. W ostatnim przypadku do zakończenia stosunku umownego pomiędzy inwestorem a wykonawcą dochodzi dopiero w drodze wykonania zobowiązania przez ową inną osobę, za którą wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania, pomimo że to nie on dokonał jej wyboru.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz