Opóźnienie w rozpoczęciu lub wykończeniu umowy o roboty czy prace budowlane

Opóźnienie w rozpoczęciu lub wykończeniu umowy o roboty czy prace budowlane

 Z art. 635 KC wynika, że wypadku gdy opóźnienie przyjmującego zamówienie w rozpoczęciu lub wykończeniu robót (zawinione lub niezawinione) przybiera rozmiar kwalifikowany, tj. jest na tyle istotne, że wyklucza prawdopodobieństwo ukończenia robót w terminie wynikającym z umowy, zamawiający może doprowadzić do wygaśnięcia umowy o roboty budowlane przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na warunkach określonych w art. 635 KC. Gdyby jednak okazało się, że przyjmujący zamówienie mógł w normalnym toku czynności dokończyć umowę w przepisanym terminie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywoła skutku odstąpienia. Zamawiający, który w takiej sytuacji odmawia dalszego współdziałania z przyjmującym zamówienie, popada w zwłokę, z wszelkimi tego konsekwencjami. Ciężar dowodu okoliczności faktycznych z art. 635 KC., uzasadniających odstąpienie spoczywa na zamawiającym.

Podstawą odstąpienia od umowy przez zamawiającego jest wystąpienie po stronie przyjmującego zamówienie stanu opóźnienia z rozpoczęciem lub wykończeniem robót w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, aby zostało ono ukończone w umówionym terminie. Według literalnego brzmienia przepisu nie jest wprawdzie konieczne opóźnienie zawinione przez przyjmującego zamówienie, niemniej jednak prawo odstąpienia nie powstaje, gdy przyczyna opóźnienia leży po stronie zamawiającego. Należy przy tym przychylić się do zapatrywania wyrażonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 2006 roku, I CSK 129/2006 który stwierdził, iż bezzasadny jest pogląd, że skoro art. 635 KC nie zawiera rozróżnienia opóźnienia zawinionego i niezawinionego przez przyjmującego zamówienie, to uprawienie zamawiającego do odstąpienia od umowy jest niezależne od przyczyny tego opóźnienia, zatem może on od umowy odstąpić także wówczas, gdy opóźnienie zostało przez niego spowodowane. Jeżeli więc przyjmujący zamówienie nie spełnia świadczenia z powodu braku potrzebnego do wykonania robót budowlanych współdziałania zamawiającego, to nie zachodzi przesłanka opóźnienia się przyjmującego zamówienie, warunkująca prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy.

W sytuacji uznania przez sąd prawa zamawiającego (powoda) do odstąpienia od umowy na zasadzie art. 635 KC, powyższy przepis może być zastosowany jako podstawa wzajemnych rozliczeń po rozwiązaniu umowy w następstwie odstąpienia od niej. Inwestor na tej podstawie może więc dochodzić zmniejszenia wynagrodzenia o oszczędności wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz