Wyłączanie nieruchomości, gruntu z produkcji leśnej i rolniczej (odrolnienie)

Wyłączanie nieruchomości, gruntu z produkcji leśnej i rolniczej (odrolnienie)

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, oraz gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolne i nieleśne - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Decyzji o zgodzie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej nie wydaje się, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne. Organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku.

Pojęcie wyłączenie gruntów z produkcji oznacza "rozpoczęcie innego niż rolnej lub leśne użytkowania gruntów". Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnej i nieleśne, wymagającego zgody właściwych organów, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, to nie ma w świetle przepisów ustawy możliwości zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolnej takiego gruntu rolnego, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takiej możliwości.

Wniosek o odrolnienie, czyli wyłączenie z produkcji użytków rolnych

klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący dla organu rozpoznającego sprawę. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnej i nieleśne, określa się obowiązki związane z dokonywanym wyłączeniem. Obejmuje to w szczególności obowiązek zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych.

Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji

następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Dotyczy to czasowego, na czas nie dłuższy niż 10 lat, wyłączenia gruntów z produkcji w zakresie niezbędnym do:

1) podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych niezbędnych do zwalczania klęsk żywiołowych i ich następstw, jak również usuwania następstw wypadków losowych;

2) poszukiwania lub rozpoznawania węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud metali, z wyjątkiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwórczych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, gipsu i anhydrytu, kamieni szlachetnych.

W chwili składania wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej wnioskodawca nie musi legitymować się tytułem prawnym do gruntu. Wymóg taki dotyczy natomiast faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, gdyż może tego dokonać jedynie podmiot wykonujący przysługujące mu prawo do gruntu lub samoistny posiadacz .

Należności, odszkodowanie i opłaty roczne

Kolejnym obowiązkiem związanym z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej albo leśnej jest uiszczenie należności i opłat rocznych za takie wyłączenie, a w odniesieniu do gruntów leśnych obejmuje to także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa - ale wyłącznie mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów. Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.

W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje o wyłączeniu z produkcji rolniczej lub leśnej, a niewyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie nabywcy z obowiązku uiszczenia opłat w przypadku niepoinformowania go o tym fakcie przez zbywcę, to powyższe zostałoby wyartykułowane. Tymczasem przepisu takiego brak. Niewykonanie powyższego może stanowić natomiast podstawę roszczeń nabywcy przeciwko zbywcy. Również w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Zbywający jest obowiązany uprzedzić o tym nabywcę.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego:

1) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego;

2) do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze lub nieleśne zostały wyłączone z produkcji bez decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając jednocześnie wysokość należności o 10%.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.  Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wyłączanie nieruchomości, gruntu z produkcji leśnej i rolniczej (odrolnienie)
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz