Wniosek, zezwolenie, promesa i sprzeciw na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Wniosek, zezwolenie, promesa i sprzeciw na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;

2) oznaczenie nabywanej nieruchomości;

3) oznaczenie zbywcy;

4) określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;

5) informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.

Do wniosku cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku oraz okoliczności potwierdzające więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską, a także inne dokumenty umożliwiające ustalenie prawidłowości nabycia nieruchomości.

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności gospodarczej.

Minister Spraw Wewnętrznych przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia może:

1) zażądać przedstawienia dowodów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz do dokonania sprawdzenia, o którym mowa w pkt 2;

2) dokonać, także przy pomocy właściwych organów administracji rządowej, sprawdzenia, czy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także czy będzie ono zgodne z interesem państwa.

Minister Spraw Wewnętrznych może w zezwoleniu określić dla cudzoziemca zamierzającego nabyć nieruchomość specjalne warunki, od których spełnienia będzie uzależniona możliwość jej nabycia.

Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dodatkowo:

1) oznaczenie spółki, której udziały (akcje) są nabywane, obejmowane albo są przedmiotem innej czynności prawnej;

2) oznaczenie spółki, która w wyniku nabycia, objęcia udziałów (akcji) albo innej czynności prawnej dotyczącej udziałów (akcji) innej spółki handlowej stanie się spółką kontrolowaną;

3) określenie nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym spółki, która stanie się spółką kontrolowaną lub której udziały (akcje) są nabywane lub obejmowane przez cudzoziemców;

4) określenie sposobu nabycia lub objęcia udziałów (akcji) bądź innej czynności prawnej dotyczącej udziałów (akcji) w spółce, na skutek której spółka będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

Wniosek o wydanie zezwolenia, powinien zgodnie z rozporządzeniem o dokumentach zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia cudzoziemca ubiegającego się o wydanie zezwolenia na nabycie, objęcie lub inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

- w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

- w przypadku osoby prawnej - nazwy, adresu siedziby;

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;

2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, ze wskazaniem: firmy, adresu siedziby, przedmiotu działalności, wielkości kapitału zakładowego, członków zarządu, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

a) w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej - nazwy, adresu siedziby,

oraz ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy, wyrażonej w procentach;

3) oznaczenia spółek z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależnych od spółki, o której mowa w pkt 2, będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które staną się cudzoziemcami w wyniku nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca dotyczącej udziałów lub akcji spółki, o której mowa w pkt 2;

4) określenia nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, ze wskazaniem:

a) w przypadku nieruchomości gruntowej - ulicy, miejscowości, gminy i województwa, numeru działki ewidencyjnej, powierzchni w hektarach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej - numeru porządkowego budynku, powierzchni użytkowej budynku, ulicy, miejscowości, gminy i województwa,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numeru porządkowego budynku i lokalu, ulicy, miejscowości, gminy i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwadratowych, udziału w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem w przypadku osoby fizycznej - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - nazwy i adresu siedziby;

6) określenia:

a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich ilości oraz podaniem w procentach, jakiej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała ilość nabywanych lub obejmowanych udziałów lub akcji,

b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na skutek której spółka handlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

Nadto cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:

a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy wniosek:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku,

b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity,

c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej;

3) określające status prawny zbywcy udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) określające nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem nabycia, objęcia lub innej czynności prawnej na rzecz cudzoziemca, oraz nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym jej spółek zależnych, które w wyniku jakiejkolwiek z tych czynności staną się kontrolowane przez cudzoziemca lub cudzoziemców, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:

a) odpis księgi wieczystej,

b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

c) w przypadku gdy aktualne oznaczenie nieruchomości nie zostało ujawnione w księdze wieczystej - urzędowe dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu;

5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażające wolę ich zbycia na rzecz nabywcy, ze wskazaniem formy zbycia, ilości zbywanych udziałów lub akcji oraz z podaniem odpowiadającej im ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu wyrażonej w procentach, a w przypadku nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji w procesie łączenia albo podziału spółek - uzgodniony plan połączenia albo podziału wraz z załącznikami - projektami uchwał o połączeniu albo podziale i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

Zezwolenie powinno określać w szczególności:

1) osobę nabywcy i zbywcy;

2) przedmiot nabycia;

3) specjalne warunki.

Zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia wydania.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia umarza się, gdy

wystąpi o to cudzoziemiec, na którego wniosek je wszczęto, a także gdy właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości oświadczy, że nie zamierza jej zbyć na rzecz cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie.

Cudzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może ubiegać się o przyrzeczenie wydania zezwolenia,

zwane dalej "promesą". Promesa jest ważna rok od dnia wydania.  Promesa jest traktowana jak decyzja administracyjna. W odniesieniu do promesy stosuje się także przepisy dotyczące zaskarżania decyzji. W razie odmowy udzielenia promesy cudzoziemiec może w terminie 14 dni zwrócić się do minister właściwy do spraw wewnętrznych o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przysługują ponadto nadzwyczajne środki odwoławcze od decyzji ostatecznych przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz możliwość zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Promesa może być wydana również na wniosek założycieli osoby prawnej i spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowanej bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki uważane za cudzoziemców. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. Za taki stan można uznać sytuację, w której np. zmieniło się przeznaczenie nieruchomości czy cel nabycia.

Aby skutecznie nabyć własność nieruchomości, podmiot uprawniony z tytułu promesy musi następnie uzyskać zezwolenie. Promesa określa warunki, po spełnieniu których cudzoziemiec może ubiegać się o uzyskanie zezwolenia. Uzyskanie promesy ułatwia np. przystępowanie do przetargów i negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości.

Zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także każda inna czynność prawna dotycząca udziałów lub akcji wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli w ich wyniku spółka będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

Nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

Reguły powyższe nie dotyczą przypadków, gdy akcje spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości:

1) samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

2) samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;

3) niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast;

4) położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Nieważność nabycia nieruchomości

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom prawa jest nieważne. W razie nabycia nieruchomości wbrew przepisom prawa, o nieważności nabycia orzeka sąd także na żądanie, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa lub wojewody albo na żądanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Reguły powyższe stosuje się odpowiednio do nabycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce handlowej wbrew przepisom prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wniosek, zezwolenie, promesa i sprzeciw na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
5 (100%) 12 vote[s]

Dodaj komentarz