Zaskarżanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej prawa odrębnej własności lokalu

Zaskarżanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej prawa odrębnej własności lokalu

Uchwały walnego zgromadzenia dotyczące prawa odrębnej własności lokalu to przede wszystkim:

1) uchwały (regulaminy) w sprawie zarządzania (w tym określania kosztów zarządu i administracji) domami wielomieszkaniowymi oraz osiedlami domów jednorodzinnych z lokalami i domami stanowiącymi odrębną własność członków i osób niebędących członkami;

2) uchwały (regulamin) porządku domowego w domach wielomieszkaniowych i osiedlach;

3) uchwały określające zasady zwiększania obciążeń w utrzymaniu nieruchomości wspólnych przez właścicieli lokali użytkowych; uchwała rady nadzorczej podlega zaskarżeniu zarówno wtedy, gdy była przedmiotem obrad i uchwały walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) rozpoznającego odwołanie członka w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, jak i wtedy, gdy statut takiej możliwości nie przewiduje. Co do postępowania wewnątrzspółdzielczego; zwiększenie opłat za korzystanie z lokali użytkowych musi być uzasadnione sposobem korzystania z tych lokali;

4) uchwały zatwierdzające koszty zarządu i administracji daną nieruchomością, w której wyodrębniony lokal (dom jednorodzinny) się znajduje, oraz ustalające sposób wykorzystania nadwyżki przychodów nad wydatkami z jej zarządzania w roku poprzednim;

5) uchwały w przedmiocie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty i konserwację;

6) uchwały wyrażające zgodę na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej oraz na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;

7) uchwały wyrażające zgodę na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

8) uchwały wyrażające zgodę na dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

9) uchwały wyrażające zgodę na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych odrębnych nieruchomościach wspólnych.

Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni

w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Właściciel lokalu niebędący członkiem, to zarówno ten, który z własnej woli nie chce być członkiem spółdzielni, jak i współwłaściciel lokalu, który nie może być członkiem. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni może zostać zaskarżona do sądu w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, a jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia w sposób wskazany w statucie lub ustawie. Sąd może nie uwzględnić terminu sześciotygodniowego, o którym była mowa, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla właściciela szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne. Zasadniczy model powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, w tym w zakresie dotyczącym terminów zaskarżania, obejmuje jedynie uchwały, którym zarzuca się niezgodność ze statutem lub dobrymi obyczajami, albo gdy godzą one w interesy spółdzielni lub mają na celu pokrzywdzenie członka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zaskarżanie uchwały walnego zgromadzenia dotyczącej prawa odrębnej własności lokalu
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz