Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w postaci robót budowlanych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w postaci robót budowlanych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o roboty i prace budowlane jest najważniejszym dokumentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za pomocą tego dokumentu zamawiający opisuje swoje potrzeby zakupowe, określa zasady uczestnictwa w postępowaniu oraz podaje inne informacje dotyczące procedury oraz realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający, od chwili udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest nią związany. Oznacza to, że nie może zmieniać warunków zamówienia w toku postępowania, ani w trakcie realizacji zamówienia. Dopuszcza się jednak zmianę jej treści wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jedynie na etapie przed składaniem ofert. Zamawiający mają obowiązek opracowania i przekazania wykonawcom specyfikacji niezależnie od stosowanego trybu postępowania z wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki i licytacji elektronicznej. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:

1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia;

3) opis przedmiotu zamówienia (opis ten musi być jednoznaczny, precyzyjny i pozwalać na złożenie oferty odpowiadającej oczekiwaniom zamawiającego. Zamawiający nie może na późniejszym etapie powoływać się na wymagania co do przedmiotu zamówienia, których nie wyartykułował w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia najczęściej staje się głównym załącznikiem do umowy w sprawie zamówienia publicznego i stanowi sprecyzowanie przedmiotu umowy.);

4) termin wykonania zamówienia (może on zostać podany poprzez wskazanie okresu np. liczby miesięcy bądź za pomocą konkretnych dat,  daty początkowej i końcowej bądź tylko końcowej;

5) warunki udziału w postępowaniu (po stronie zamawiającego leży obowiązek sprecyzowania warunków, jeśli ich spełnienia wymaga od wykonawców. W konsekwencji sprecyzowane przez zamawiającego warunki muszą zostać wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający ma wolę ich badania. Zamawiający musi wskazać jakimi oświadczeniami oraz dokumentami należy potwierdzić spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia);

5a) podstawy wykluczenia,;

6) wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

7) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

8) wymagania dotyczące wadium;

9) termin związania ofertą;

10) opis sposobu przygotowywania ofert;

11) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (terminy składania ofert i otwarcia ofert muszą zawierać również wskazanie godziny (szczególnie w odniesieniu do otwarcia ofert; termin składania ofert, jeśli pozostałby oznaczony bez godziny, należałoby uznać, iż mija z końcem dnia wyznaczonego na składanie ofert);

12) opis sposobu obliczenia ceny;

13) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;

14) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

15) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

16) istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

17) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera również:

1) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

2) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

3) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

4) opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;

5) adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego;

6) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

7) jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

8) wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot;

8a) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie w szczególności:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia;

9) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w szczególności:

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania,

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

10) informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia;

11) w przypadku zamówień na roboty budowlane:

a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje;

12) procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość;

13) standardy jakościowe;

14) wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty;

15) liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego w postaci robót budowlanych
5 (100%) 53 vote[s]

Dodaj komentarz