Rozbiórka obiektu, budynku i nieruchomości, gdy nie nadaje się do remontu, odbudowy czy wykończenia

Rozbiórka obiektu, budynku i nieruchomości, gdy nie nadaje się do remontu, odbudowy czy wykończenia

Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Reguły tej nie stosuje się do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków. W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję właściwy organ wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnienie. Organy winny mieć na uwadze, że - jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych - zwrot „nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia” odnosi się nie tylko do obiektywnej niemożności przeprowadzenia remontu, odbudowy lub wykończenia, ale również do braku zamiaru właściciela doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Oznacza to, że zanim organ nadzoru budowlanego rozstrzygnie o potrzebie rozbiórki danego obiektu budowlanego, powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, którego celem jest również ustalenie, czy i w jaki sposób właściciel obiektu budowlanego ma zamiar usunąć istniejące naruszenia porządku prawnego w budownictwie. Przydatność obiektu budowlanego do remontu powinna być oceniana w kategoriach technicznych, a nie ekonomicznych.

Zanim organ nadzoru budowlanego orzeknie o potrzebie rozbiórki danego obiektu budowlanego, powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, którego celem będzie ustalenie czy i w jaki sposób właściciel obiektu budowlanego ma zamiar usunąć istniejące stany naruszenia porządku prawnego w budownictwie. Jeżeli właściciel uzna, że dokona tego w drodze remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu to niewątpliwie brak jest podstaw do nakazania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jego rozbiórki. Nie uzależnia się możliwości orzeczenia rozbiórki  od tego, czy właściciel jest odpowiedzialny za doprowadzenie do złego stanu technicznego obiektu budowlanego, ale jedynie od tego, czy dany obiekt jest w stanie nie nadającym się do remontu, odbudowy lub wykończenia - niezależnie od tego, czy właściciel miał jakikolwiek wpływ na zaistniały stan obiektu. Jeżeli bowiem zły stan techniczny został spowodowany przez osoby trzecie, właściciel może korzystając z przysługujących mu uprawnień na drodze postępowania cywilnego dochodzić od nich stosownych roszczeń, co jednak nie zwalnia go z obowiązków wynikających z prawa administracyjnego - prawa budowlanego.

Prawo przewiduje możliwość nałożenia obowiązku rozbiórki na dwa podmioty, właściciela lub zarządcę. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności to obowiązek taki może być nałożony na wszystkich współwłaścicieli

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Rozbiórka obiektu, budynku i nieruchomości, gdy nie nadaje się do remontu, odbudowy czy wykończenia
5 (100%) 20 vote[s]

Dodaj komentarz