Przebudowa i rozbudowa budynku, domu czy obiektu budowlanego

Przebudowa i rozbudowa budynku, domu czy obiektu budowlanego

Roboty budowlane obejmują budowę, jak też prace (działania) polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Do robót budowlanych ustawa zalicza zatem pięć rodzajów czynności (działań), przy czym dodatkowo zostały zdefiniowane: budowa, przebudowa i remont. Określenia "montaż" i "rozbiórka" uznane zostały za niewymagające zdefiniowania w ustawie. Pojęcie montażu należy niewątpliwie do materii technicznej i przede wszystkim osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną będą mogły stwierdzić, czy w konkretnym stanie faktycznym roboty budowlane polegają na montażu z gotowych już elementów, czy też są to innego rodzaju roboty budowlane. Pojęcie rozbiórki związane jest z działaniami (pracami) mającymi na celu likwidację obiektu budowlanego (zakończeniem jego bytu fizycznego).

Przebudowa polega na wykonywaniu prac (robót budowlanych), których skutkiem jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, pod warunkiem że zmiana taka nie dotyczy parametrów charakterystycznych, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Należy podkreślić, że przebudowa została wyłączona z pojęcia budowy ze względu na wymienioną powyżej cechę. Wyróżnikiem prac składających się na budowę jest bowiem powstanie nowej substancji budowlanej w znaczeniu "zmiany charakterystycznych parametrów danego obiektu" – np. wykonanie nadbudowy nowej kondygnacji lub zwiększenie kubatury obiektu. W przypadku przebudowy może zmienić się poprzez zmianę np. parametrów technicznych układ funkcjonalny budynku, ale pod warunkiem że "parametry charakterystyczne" zachowają wielkość sprzed przebudowy. Przedmiotem przebudowy może być każdy istniejący obiekt budowlany.

Definicja przebudowy, podobnie jak definicja remontu, nie jest całkowicie jasna, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zawsze będzie wiadomo, czy następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych. Zmiana parametrów może przy tym następować w dwóch obszarach: "użytkowym" oraz "technicznym". W odróżnieniu od remontu, przebudowa wymaga, aby następowała zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem, że nie ulegną zmianie parametry "charakterystyczne".

Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych nie wymaga pozwolenia na budowę, zaś wystarczającą formą zapewnienia udziału organu administracji publicznej w tego rodzaju sprawach jest dokonanie zgłoszenia. Inne rodzaje przebudowy wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenia na budowę wymaga przebudowa wiążąca się ze zmianą parametrów charakterystycznych. O tym, jakie parametry należy zaliczyć do "użytkowych", "technicznych" i "charakterystycznych", rozstrzygają normy prawne zawarte w przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Przebudowa i rozbudowa budynku, domu czy obiektu budowlanego
5 (100%) 71 vote[s]

Dodaj komentarz