Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i prace budowlane

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i prace budowlane

Zamawiający, a więc jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz ich związki mają obowiązek sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie planują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plany takie podlegają następnie obligatoryjnie zamieszczeniu na stronie internetowej. Obowiązek ten należy odróżnić od możliwości zamieszczania wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych. Plany sporządzane są w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego danej jednostki. Natomiast w przypadku zamówień, które nie stanowią odrębnych pozycji budżetowych, konieczne będzie wskazanie w planie wszystkich zamówień, które składają się na daną pozycję budżetową.

Wątpliwość powstaje w stosunku do zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro. Wciąż są to zamówienia publiczne, należy jednak przyjąć, że nie ma obowiązku umieszczania ich w planie zamówień, pomimo iż z pewnością są uwzględniane w budżetach i planach finansowych.

Nie przewiduje się żadnych konsekwencji w przypadku udzielenia zamówień niezgodnie z planem. Brak jest również przepisów precyzujących charakter planów. Z tego względu należy przyjąć, że mają one charakter jedynie informacyjny, a ich sporządzanie ma ułatwiać zamawiającym udzielanie zamówień. Nie wydaje się, aby istniały również przeszkody w udzieleniu dodatkowych zamówień niewykazanych w planie.

Wartość orientacyjna zamówienia może odpowiadać wartości wskazanej w budżecie, jeśli zamówienie stanowi odrębną pozycję budżetową. Natomiast w pozostałych przypadkach zamawiający musi wstępnie określić wartość zamówienia.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i prace budowlane
5 (100%) 55 vote[s]

Dodaj komentarz