Ograniczenie i obszar oddziaływania obiektu lub budynku

Ograniczenie i obszar oddziaływania obiektu lub budynku

Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Prawidłowe określenie tego obszaru jest elementem koniecznym dla ustalenia stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę. Stronami tego postępowania będą bowiem oprócz inwestora właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, których nieruchomości lub ich części znalazły się w tym obszarze. Można więc stwierdzić, iż obszar oddziaływania obiektu stanowi pewne kryterium ustalania, czy nieruchomość znajdzie się w obszarze, który będzie w jakiś sposób „dotknięty” realizacją nowej inwestycji, a tym samym, czy istnieje podstawa do uznania, że istnieje interes prawny osób trzecich, które mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenie pozwolenia na budowę. Definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego nie należy rozpatrywać dosłownie, tzn. w taki sposób, który mógłby sugerować, że obszar ten powinien być w każdym przypadku wyznaczany na podstawie odrębnych przepisów we wskazanej w nich formie.

Obszar może być uznany za obszar oddziaływania obiektu, jeżeli łącznie spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze badany obszar znajduje się w granicach wyznaczonych przez przepisy odrębne. Po drugie przepisy te powinny wprowadzać związane z projektowanym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu otaczającego go terenu. W takiej sytuacji pojęcie obszaru oddziaływania obiektu będzie się materializować, gdy na podstawie konkretnych indywidualnych parametrów danej inwestycji, także jej usytuowania, będą się konkretyzować odpowiednie normy wynikające z odrębnych przepisów, które będą wytyczać pewną strefę ograniczeń w zabudowie wobec projektowanego obiekt. W obszarze tym mogą również znajdować się nieruchomości, które bezpośrednio nie graniczą z terenem inwestycji .

Przepisami służącymi w wyznaczeniu obszaru oddziaływania obiektu będą także normy zawarte w innych niż prawo budowlane ustawach, jak i w aktach wykonawczych do nich, z których wprost wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu terenów otaczających określone obiekty ze względu na charakteryzujące je specyficzne warunki przeciwpożarowe, higienicznosanitarne, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ludzi i mienia, itp. Można do nich zaliczyć przepisy takie jak:

 • art. 53 ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.), mówiącego o minimalnej odległości, w jakiej można usytuować między innymi budowle i budynki od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych;
 • art. 42 i 43 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), określających minimalne odległości, w jakich można sytuować obiekty budowlane od dróg publicznych, w zależności od ich kategorii;
 • § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.8.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315), wskazujący minimalne odległości w jakich można sytuować wymienione w nim obiekty budowlane i ujęcia wody o charakterze zbiorników wodnych służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych od cmentarzy;
 • § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. Nr 99, poz. 896) wymagający, aby miejsce spożywania posiłków oraz na palenie tytoniu dla pracowników znajdowało się po stronie nawietrznej w odległości co najmniej 50 m od ternu stosowania środków ochrony roślin lub nawozów;
 • art. 87 ustawy z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112), mówiącego o odległości w jakiej można sytuować i rozbudowywać już istniejące między innymi obiekty budowlane od lotniska;
 •  stref ochronnych utworzonych na podstawie art. 3, 4 i 10 ustawy z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.);
 •  przepisów związanych z utworzeniem form ochrony zabytków na podstawie ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.);
 •  stref ochronnych wprowadzających zakazy związane z sytuowaniem obiektów budowlanych lub innych przedsięwzięć zgodnie z ustawą z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.);
 •  stref ochronnych utworzonych zgodnie z art. 38. ust. 1 ustawy z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.);
 •  pasów technicznych i pasów ochronnych utworzonych według norm ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.);
 •  stref ochronnych obszarów ochronnych wód śródlądowych utworzonych na podstawie ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (teskt jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Obszar oddziaływania obiektu wyznaczany jest także w przypadku robót budowlanych polegających na odbudowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie, a także zmianie sposobu użytkowania, rozbiórce, remoncie i instalacji (montażu) – o ile na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia albo obowiązek uzyskania takiego zezwolenia został nałożony przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, ponieważ zakres oraz charakter projektowanych zmian może spowodować ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości położonych w tym obszarze.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej winien każdorazowo ustalić wszystkie przepisy odrębne, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu danego teren i na ich podstawie wyznaczyć teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego. Wyznaczenie takiego obszaru w oparciu o powyższe przesłanki winno nastąpić, biorąc pod uwagę funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji. Oznacza to, że w zależności od indywidualnych cech obiektu budowlanego, jego przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, uwzględniając treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych, w otoczeniu tego obiektu wyznaczona zostanie strefa, nazwana przez ustawodawcę obszarem oddziaływania obiektu.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Ograniczenie i obszar oddziaływania obiektu lub budynku
5 (100%) 108 vote[s]

Dodaj komentarz