Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe: oczyszczalnia ścieków i szambo

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe: oczyszczalnia ścieków i szambo

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Zezwala się na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na gruncie, który nie jest narażony na zalewanie wodami opadowymi, to organy nadzoru budowlanego nie mogą zwolnić się z obowiązku badania tej przesłanki, odsyłając stronę powołującą się na tę okoliczność na drogę postępowania administracyjnego przed organem właściwym w sprawach stosunków wodnych bądź przed sądem cywilnym.

Uzyskanie przez inwestora decyzji pozwolenia wodnoprawnego nie przesądza o tym, że projektowane zamierzenie inwestycyjne zgodne jest z przepisami Prawa budowlanego. Projekt budowlany powinien zawierać - między innymi - sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Niespójność rozwiązań projektowych w zakresie odprowadzania wód deszczowych powoduje konieczność ich jednoznacznego sprecyzowania. Winno bowiem z nich wynikać, czy ścieki po odczyszczeniu odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej, na co inwestor musi uzyskać stosowną zgodę, czy też odprowadzane będą do zbiorników retencyjnych przyjąwszy, że takie zostały przewidziane w projekcie. Z projektu budowlanego, jak i załącznika do projektu dotyczącego instalacji sanitarnych powinno wynikać usytuowanie planowanych zbiorników retencyjnych oraz to, czy są one zbiornikami bezodpływowymi czy też zaopatrzone będą w studnie chłonne odprowadzające wody opadowe, roztopowe i drenażowe do gruntu. Natomiast z treści § 35 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie można wyprowadzić zakazu budowy zbiorników retencyjnych. Dopuszczenie w planie odprowadzania ścieków deszczowych do gruntu nie wyklucza bowiem ich odprowadzania do zbiorników retencyjnych czy też do gruntu poprzez zbiorniki retencyjne.

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Pokrywy i wyloty wentylacyjne

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

1)  od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m;

2)  od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, o których mowa wyżej, powinny wynosić co najmniej:

1)  od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

2)  od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m.

Odległości pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej:

1)  od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 30 m;

2)  od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m;

3)  od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.

Właściwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich odległości mniejsze niż określone wyżej. Odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Usytuowanie osadników podziemnych

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe: oczyszczalnia ścieków i szambo
5 (100%) 43 vote[s]

Dodaj komentarz