Nakazanie opróżnienia budynku, lokali i obiektu budowlanego, a bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia

Nakazanie opróżnienia budynku, lokali i obiektu budowlanego, a bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia

W przypadku stwierdzenia zaistnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia budynku organ nadzoru budowlanego jest nie tylko uprawniony, lecz obligowany do wydania nakazu opróżnienia obiektu budowlanego, budynku czy lokalu. Przesłanką wydania nakazu opróżnienia obiektu budowlanego jest bezpośrednie zagrożenie zawalenia się budynku, w którym przebywają ludzie. Jest to więc sytuacja zaistnienia stanu nagłej konieczności, w którym stan techniczny budynku stwarzać może niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, lub może grozić niepowetowaną szkodą materialną. Świadczyć o tym może nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ocena stanu technicznego budynku i ustalenie zakresu prac zabezpieczających należy do organów nadzoru budowlanego, które dokonać winny wcześniej oględzin obiektu. Orzeczenie o nakazie opróżnienia budynku, z uwagi na konsekwencje takiej decyzji wobec właściciela, musi być poprzedzone bardzo wnikliwym i wszechstronnie przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym wraz z rozważeniem wszystkich okoliczności sprawy.

Bez znaczenia  jest z jakich powodów doszło do katastrofalnego stanu budynku i kto ponosi za to odpowiedzialność. Adresatem takiej decyzji są wyłącznie właściciele lub zarządca budynku, organy nadzoru budowlanego nie badają powodów, z jakich budynek grozi zawaleniem. Instytucja ta ma umożliwić organom nadzoru budowlanego szybkie i skuteczne reagowanie w sytuacjach skrajnych.

W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem, właściwy organ jest obowiązany:

1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;

2) przesłać decyzję, o której mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;

3) zarządzić:

a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,

b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.

Jeżeli już doszło do katastrofy budowlanej, to polecamy Państwu nasze opracowanie TUTAJ.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Nakazanie opróżnienia budynku, lokali i obiektu budowlanego, a bezpośrednie niebezpieczeństwo zawalenia
5 (100%) 21 vote[s]

Dodaj komentarz