Gospodarstwo rolne rolnika

Gospodarstwo rolne rolnika

Przez gospodarstwo rolne należy rozumieć każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej. Przez działalność rolniczą rozumie się natomiast działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej. Jest to też obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawowym składnikiem gospodarstwa rolnego są grunty rolne. Grunt jest składnikiem gospodarstwa rolnego. Innymi słowy, same grunty rolne, nawet gdy brak inwentarza żywego, narzędzi itp., mogą stanowić gospodarstwo rolne. Ustawodawca nie określił minimalnej powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne jest zespołem produkcyjnym i majątkowym. Ustawodawca nie sprowadza rolniczej jednostki wytwórczej tylko do jednego składnika, tj. do gruntów rolnych. W jej skład wchodzą składniki materialne i niematerialne. Te pierwsze są wyliczone, obejmują grunty rolne, grunty leśne, budynki lub ich części, urządzenia oraz inwentarz. Do tych drugich zalicza się prawa związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Jak widać, w strukturze gospodarstwa rolnego dominują składniki materialne. Natomiast nie występuje organizacja pracy, aczkolwiek jest ona pośrednio obecna poprzez odpowiednie zharmonizowanie dóbr.

Inne składniki materialne (grunty leśne, budynki lub ich części, urządzenia i inwentarz) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, o ile stanowią lub mogą stanowić z gruntami rolnymi zorganizowaną całość gospodarczą. Domy mieszkalne, jak i budynki gospodarcze lub ich części (np. obora, chlew, stodoła) są składnikami gospodarstwa rolnego, jeżeli stanowią z gruntami rolnymi lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą. Wchodzące w skład gospodarstwa rolnego budynki nie muszą być częściami składowymi gruntów rolnych, na których zorganizowane jest gospodarstwo, ani nie muszą być odrębnymi nieruchomościami.

Pojęcie gruntów leśnych należy interpretować, odwołując się do definicji zgodnie z którą lasem jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków, bądź związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwalono ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowo ustanowione restrykcje obejmują m.in. ogólne ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe związane z nabywaniem nieruchomości rolnych, wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę nieruchomości, jak również szerokie zastosowanie prawa pierwokupu i prawa nabycia (zwanego czasem prawem wykupu) także w przypadku zbywania akcji i udziałów spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych. Ustawa zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Podobne przepisy stosują m.in. Francja, Niemcy, Dania, Włochy czy Hiszpania, a ostatnio także Węgry i Bułgaria.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Gospodarstwo rolne rolnika
5 (100%) 64 vote[s]

Dodaj komentarz