Zwrotu kwoty zabezpieczenia w razie odstąpienia od umowy o roboty budowlane czy wyremontowanie obiektu budowlanego

Zwrotu kwoty zabezpieczenia w razie odstąpienia od umowy o roboty budowlane czy wyremontowanie obiektu budowlanego

Stosownie do art. 644 KC (mającym odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane - zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2002 r., II CKN 1334/00, ) w zw. z art. 656 § 1 KC in fine, dopóki nie zostaną ukończone roboty budowlane polegające także na remoncie obiektu budowlanego, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu nie wykonania remontu.

 Odstąpienie od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 644 KC w zw. z art. 656 § 1 KC doprowadza do rozwiązania tej umowy ze skutkiem ex tunc. Oznacza to, że pomiędzy stronami powstaje taki stan, jakby do zawarcia umowy nie doszło (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1998 r., II CKN 5/98, OSNC 1999/3/62). W konsekwencji, skoro nie obowiązuje strony umowa, to brak jest podstaw do zatrzymywania przez zamawiającego potrąconych na podstawie umowy z należnego wynagrodzenia wykonawcy, kwot tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wobec tego, wykonawca ma podstawy prawne do domagania się od inwestora zwrotu zatrzymanych kwot z wypłaconego jeszcze przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, wynagrodzenia należnego wykonawcy przykładowo w wysokości 5 % wartości netto każdej z faktur. Z uwagi na brzmienie art. 644 KC, strona powodowa, mogła żądać zwrotu tych kwot jako elementu przysługującego jej wynagrodzenia, które zostało wypłacone w 95 % (wszak na podstawie tego przepisu zamawiający obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za wykonaną część), względnie na podstawie art. 494 KC, gdyż zatrzymane przez inwestora kwoty wynagrodzenia były tymczasowym świadczeniem na rzecz wykonawcy.

W wyroku z dnia 27 września 2005 r., V CK 165/05 , Sąd Najwyższy wyjaśnił, że strona która odstępuje od umowy wzajemnej, a taką jest umowa o roboty budowlane, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała na mocy umowy, a więc także kwoty otrzymane tytułem zabezpieczenia, czy kaucji gwarancyjnej. Oczywiście strona odstępująca może dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz