Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie polega  na nabyciu prawa własności (służebności gruntowej) przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w określonym czasie, jest więc sposobem nabycia własności lub innych praw rzeczowych na rzeczy cudzej.  Przedsiębiorca posiada nieruchomość w zakresie służebności przesyłu od chwili wejścia na grunt w celu wybudowania urządzenia. W chwili ustanawiania służebności przesyłu, jak również w chwili, gdy upłynął okres prowadzący do zasiedzenia takiej służebności, przedsiębiorstwo, na rzecz którego służebność jest ustanawiana lub na rzecz którego sąd stwierdza nabycie jej przez zasiedzenie, musi być właścicielem urządzenia przesyłowego, wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa.

Widoczność urządzenia

Urządzenie jest widoczne, gdy jest postrzegalne dla każdego przeciętnego uczestnika obrotu cywilnoprawnego. Widoczny charakter urządzenia można stwierdzić nie tylko wtedy, gdy właściciel nieruchomości służebnej może je zobaczyć bezpośrednio, lecz również wtedy, gdy możliwe jest niewątpliwe ustalenie jego istnienia na podstawie łatwo dostępnych danych. Z widocznym urządzeniem możemy mieć do czynienia nie tylko wtedy, gdy znajduje się ono na powierzchni gruntu, lecz również wtedy, gdy urządzenie znajduje się w przestrzeni nad powierzchnią gruntu, a także gdy urządzenie znajduje się pod powierzchnią gruntu, a na powierzchni znajdują się jego oznaczenia lub jego widoczne elementy wskazujące właścicielowi, że pod powierzchnią gruntu znajduje się urządzenie lub jego dalsza część. Dla stwierdzenia widocznego charakteru urządzenia nie ma znaczenia okoliczność, czy właściciel nieruchomości służebnej rzeczywiście wiedział o istnieniu takiego urządzenia, lecz czy obiektywnie miał możliwość uzyskania takiej wiedzy z łatwością, bez konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań. Do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie nie wystarczy samo istnienie trwałego i widocznego urządzenia, z którego korzystanie może zwiększać użyteczność nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części. Posiadacz służebności musi z trwałego i widocznego urządzenia faktycznie korzystać stosownie do potrzeb wyznaczanych przez treść posiadanej służebności.

Terminy zasiedzenia

Terminy nabycia służebności przez zasiedzenie są takie same jak w przypadku nabywania własności nieruchomości przez zasiedzenie. W konsekwencji długość okresu posiadania służebności gruntowej potrzebnego do jej nabycia przez zasiedzenie jest uzależniona od dobrej wiary posiadacza takiej służebności w chwili, w której uzyskał on jej posiadanie. Jeśli posiadanie służebności gruntowej zostało uzyskane przez podmiot będący w dobrej wierze, jej nabycie następuje wskutek nieprzerwanego posiadania i korzystania z trwałego i widocznego urządzenia przez 20 lat. W przypadku uzyskania posiadania służebności gruntowej w złej wierze termin, którego upływ jest niezbędny do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie, wynosi 30 lat. Pojęcie dobrej i złej wiary determinujące długość terminu posiadania służebności, którego upływ prowadzi do jej nabycia przez zasiedzenie, powinno być przyjmowane w znaczeniu ustalonym na tle przepisów stanowiących podstawę nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie.

Doliczenie okresu posiadania poprzednika jest możliwe tylko wtedy, gdy zasiedzenie na rzecz poprzedniego posiadacza jeszcze nie nastąpiło. Samoistny posiadacz nie może bowiem doliczyć sobie okresu posiadania właściciela.

Przerwanie zasiedzenia

Przerwanie biegu zasiedzenia służebności powoduje każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczenia służącego do pozbawienia posiadania służebności albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia takiego roszczenia. Do czynności przerywających bieg terminu zasiedzenia służebności zalicza się wytoczenie powództwa negatoryjnego przeciwko posiadaczowi służebności, powództwa o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, złożenie wniosku o dział spadku spadkobiercy nieposiadającego nieruchomości wchodzącej w skład spadku, wniosku o zabezpieczenie roszczenia negatoryjnego, wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenia negatoryjnego. Również wszczęcie mediacji pomiędzy posiadaczem służebności i właścicielem nieruchomości, która może być obciążona służebnością wskutek jej nabycia przez zasiedzenie, przerywa bieg zasiedzenia służebności. Jednak wytoczenie powództwa przeciwko posiadaczowi służebności o zapłatę z tytułu korzystania z nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia służebności.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz