Zapłata za umowę o roboty budowlane lub dzieło mimo jej niewykonania

Zapłata za umowę o roboty budowlane lub dzieło mimo jej niewykonania

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Jest kwestią bez znaczenia, jakiego rodzaju przeszkody uniemożliwiły przyjmującemu zamówienie wykonanie dzieła, byleby dotyczyły one zamawiającego. Mogą to być okoliczności faktyczne lub prawne. Przyczyną obciążającą zamawiającego będzie brak z jego strony koniecznego współdziałania, wówczas przyjmujący może wybrać uprawnienie ze zbiegających się przepisów odmowa wydania materiałów, projektów, planów, które zobowiązany był dostarczyć, niedostarczenie koniecznej zgody czy zezwolenia, jeśli obciążała go ta powinność.

Jeżeli powstanie wskazany wyżej stan rzeczy, przyjmujący zamówienie może żądać umówionego wynagrodzenia, mimo że sam nie spełnił świadczenia. Bez względu na to, czy umówiono się o wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe, przyjmujący zamówienie nie może domagać się pełnego wynagrodzenia. Sprawa wydaje się prosta, gdy chodzi o materiały i surowce, które były konieczne do wykonania dzieła. Jeśli przyjmujący zamówienie nie nabył ich, pojawi się oszczędność zmniejszająca należne mu wynagrodzenie. W przypadku natomiast ich nabycia, kwestia jest bardziej złożona, jeśli są to materiały, których przy wykonywaniu innych dzieł nie da się bezpośrednio wykorzystać, ponieważ mają one unikatowy charakter. Mogą się wówczas pojawić trudności w ocenie tego, co przyjmujący zamówienie oszczędził. Trzeba by wtedy ocenić ich wartość nie wedle cen nabycia, ale uwzględniając możność ich dalszego wykorzystania. Niewątpliwie przyjmujący zamówienie będzie mógł dochodzić od zamawiającego wynagrodzenia w wysokości ustalonej i historycznie potwierdzonej marży zysku, jaką dotychczas osiągał w tego rodzaju umowach.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz