Zapłaciłem więcej za nieruchomość, mieszkanie czy lokal, a mam mniejszy udział czy część

Zapłaciłem więcej za nieruchomość, mieszkanie czy lokal, a mam mniejszy udział czy część

Zgodnie z treścią art. 197 k.c. domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Powołany przepis zawiera usuwalne domniemanie równości udziałów we współwłasności. Domniemanie to nie znajduje zastosowania, jeżeli wielkość udziałów przypadających poszczególnym współwłaścicielom wynika ze zdarzenia prawnego będącego źródłem stosunku współwłasności. Obaleniu tego domniemania służy więc bezpośrednio treść umowy. Dopiero w razie braku wyraźnej regulacji umownej pomocnicze mogą być wszelkie dalsze okoliczności faktyczne świadczące o kształtujących się stosunkach pomiędzy współwłaścicielami (np. proporcja środków przeznaczonych na nabycie rzeczy, wielkość nakładu pracy poszczególnych współwłaścicieli itp.).

Obalenie domniemania równości udziałów dopuszczalne jest w każdym postępowaniu, którego rezultat zależny jest od wielkości udziałów współwłaścicieli. Może to być np. postępowanie o zniesienie współwłasności albo proces pomiędzy współwłaścicielami o zasądzenie zwrotu odpowiedniej części wydatków lub ciężarów poniesionych w związku z rzeczą wspólną. Do momentu jego obalenia współwłaściciele posiadają równe prawa i obowiązki.

Domniemanie określone w art. 197 k.c. jest wzruszalne, co oznacza, że współwłaściciel może wykazać, że wielkość udziału w rzeczy wspólnej była inna niż określona przez domniemanie z art. 197 k.c. Sama okoliczność, że jeden ze współwłaścicieli przeznaczył większą kwotę na zakup rzeczy na współwłasność nie zawsze obala powyższego domniemania. To bowiem same strony decydują w umowie w jakich udziałach nabywają rzecz na współwłasność. Wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel nie przekłada się automatycznie na wielkość udziałów we współwłasności rzeczy wspólnej. Jeżeli bowiem źródłem współwłasności jest umowa, to ona decyduje o wielkości udziałów.

Przykład z sprawy sądowej

Sąd:

1. ustalił, że przedmiotem współwłasności jest nieruchomość X o wartości rynkowej 690.000 zł;

2. ustalił, że współwłaścicielami nieruchomości opisanej w pkt 1. są I. B. w udziale wynoszącym 2/3 oraz M. G. w udziale wynoszącym 1/3, mimo że w księdze wieczystej własność przysługiwała po 1/2;

3. zniósł współwłasność nieruchomości opisanej w pkt 1. w ten sposób, że przyznać ją na wyłączną własność I. B.;

4. nakazał zapłacić I. B. na rzecz M. G. kwotę 230.000 zł w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi zapłaty;

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz