Zameldowanie i wymeldowanie lokatora z mieszkania

Zameldowanie i wymeldowanie lokatora z mieszkania

Obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się (lub wymeldowaniu) w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Miejscem pobytu stałego jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tym samym miejscu (co pobyt stały), ale pod innym adresem. Różnicą pomiędzy pobytem czasowym i stałym jest okres powyżej 3 miesięcy Ustawa dopuszcza również posiadanie jednego miejsca pobytu stałego i jednego miejsca pobytu czasowego dzięki czemu zameldowanie na pobyt czasowy nie musi oznaczać automatycznego wymeldowania z pobytu stałego.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości zadeklarowanej jako miejsce pobytu. Potwierdzenie tożsamości odbywa się na podstawie okazania do wglądu dowodu osobistego lub paszportu. Obywatel polski dokonujący zameldowania zobowiązany jest okazać potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem takim może być w szczególności umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Zgodnie z przepisami prawa samo zameldowanie osoby w danym lokalu mieszkalnym jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego i nie stanowi tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Dlatego też meldunek nie wymaga zgody właściciela nieruchomości.

Zawarcie z najemcą umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa najmu lokalu, sprawia, że najemca staje się podmiotem dysponującym tytułem prawnym do lokalu i tym samym może dokonać zameldowania bez zgody i wiedzy właściciela. Najemca może zameldować się w lokalu na okres, na jaki została zawarta umowa najmu. Jeżeli informacje przedstawione przez osobę dokonującą meldunku budzą wątpliwości, są one rozstrzygane przez organ gminy dokonujący wpisu w drodze decyzji administracyjnej. Może ona dotyczyć zarówno samego faktu zameldowania osoby pod danym adresem, jak i jego rodzaju na pobyt czasowy czy stały. W przypadku zameldowania na pobyt stały organ wydaje zameldowanemu zaświadczenie z urzędu natomiast przy pobycie tymczasowym zaświadczenie takie wydawane jest na wniosek zameldowanego.

Meldunek jako fakt

Sprawy meldunkowe (zameldowanie, wymeldowanie), należące do kategorii zagadnień prawa administracyjnego, służą wyłącznie rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego i nie mają wobec tego żadnego związku z ustalaniem prawa do lokalu, ani tym bardziej nie dotyczą uprawnień w zakresie ich przyznawania tudzież pozbawiania. Postępowanie w sprawie o zameldowanie nie wkracza zatem w sferę stosunków cywilnoprawnych (np. własnościowych, najmu etc.), ani nie wpływa na stosunki prawne z zakresu prawa rodzinnego, choć pewne okoliczności faktyczne i prawne ukształtowane w wyniku tych postępowań mogą mieć znaczenie w postępowaniu administracyjnym, prowadzonym w ramach ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, na ich tle bowiem dochodzić może do różnych zdarzeń, które muszą być brane pod uwagę przez organ administracyjny prowadzący postępowanie.

Wymeldowanie lokatora i najemcy w lokalu

Nakłada się na obywateli polskich obowiązek wymeldowania się w przypadku opuszczenia miejsca pobytu stałego lub tymczasowego przed upływem deklarowanego okresu. Czynność ta może zostać dokonana osobiście, składając pisemnie wniosek na formularzu we właściwym oranie gminy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza przesłanego do systemu informatycznego urzędu gminy. Jeszcze jednym sposobem jest zameldowanie się na pobyt czasowy lub stały w innym miejscu. W takim przypadku wymeldowanie następuje na podstawie formularza meldunkowego złożonego w urzędzie gminy właściwego dla nowego miejsca zameldowania. Obywatel polski wyjeżdżający z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą jest zobowiązany do zgłoszenia w urzędzie gminy takiego wyjazdu. Zgłoszenie takie skutkuje wymeldowaniem osoby z miejsca pobytu stałego i czasowego, co niekiedy potrafi utrudnić późniejsze znalezienie i pociągnięcie do odpowiedzialności najemcy za szkody, które wywołał.

Ochrona lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada niestety na właściciela nieruchomości szereg obowiązków takich jak wypowiedzenie umowy najmu, dopiero gdy najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu za 3 pełne okresy rozliczeniowe, czy zapewnienia lokalu socjalnego wobec:

1) kobiet w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Umowa o najem okazjonalny lokalu

W celu zapewnienia równowagi pomiędzy ochroną praw lokatorów a prawem własności wprowadzona została instytucja tzw. najmu okazjonalnego wzmacniająca pozycję wynajmującego. Umową najmu okazjonalnego jest umową najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do umowy najmu okazjonalnego załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, w terminie wskazanym w żądaniu,

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób w nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się również oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Więcej szczegółów opracowaliśmy już tutaj najem okazjonalny lokalu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz