Wypadek i szkoda na terenie budowy podczas robót budowlanych

Wypadek i szkoda na terenie budowy podczas robót budowlanych

Przekazanie terenu budowy jest obowiązkiem inwestora, zaś przejęcie tego terenu od inwestora jest obowiązkiem wykonawcy. Z momentem przejęcia placu budowy wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich prac przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne czy niezbędne przyłącza do infrastruktury. Istotnym skutkiem dokonania protokolarnego przejęcia terenu budowy jest odpowiedzialność od tego momentu obciążająca wykonawcę za szkody powstałe na przekazanym mu terenie. Niedopuszczalne jest bowiem przyjęcie poglądu, którego skutkiem byłoby uzależnienie od dokonania przez inwestora i wykonawcę protokolarnego przejęcia terenu budowy możliwości udzielenia uzasadnionej w świetle ogólnych przepisów o odpowiedzialności odszkodowawczej ochrony prawnej osobie trzeciej względem stron umowy o roboty budowlane.

Protokolarne przejęcie terenu budowy nie jest przesłanką odpowiedzialności wykonawcy za szkody wynikłe na terenie budowy. Do takiego wniosku skłania okoliczność, że nie jest nałożenie na wykonawcę obowiązku naprawienia szkody, lecz odesłanie do zasad ogólnych, stanowiących podstawę ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Skutkiem protokolarnego przejęcia terenu budowy może być wyłączenie odpowiedzialności inwestora na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy z działań lub zaniechań wykonawcy.

W związku z tym, że w świetle przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane wykonawcą nie musi być podmiot trudniący się w zakresie swojej działalności zawodowej wykonywaniem robót budowlanych, nie można wykluczyć możliwości ustalenia odpowiedzialności inwestora za szkody wyrządzone przez wykonawcę na terenie budowy na podstawie art. 429 KC. W konsekwencji protokolarne przejęcie terenu budowy może być traktowane jako akt staranności inwestora, którego dopełnienie powoduje, że zabezpiecza się on przed odpowiedzialnością za szkody wynikłe na terenie budowy z działań lub zaniechań wykonawcy, która mogłaby zostać ustalona na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego.

Art. 429 KC - Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Maksymalny zakres czasowy skutków protokolarnego przejęcia terenu budowy dla odpowiedzialności inwestora za szkody wynikłe na terenie budowy z działań lub zaniechań wykonawcy wyznaczają dwa zdarzenia. Skutki protokolarnego przejęcia terenu budowy rozpoczynają się w chwili zakończenia protokolarnego przejęcia terenu budowy, a kończą się z chwilą oddania obiektu. Wcześniejsze uchylenie skutków prawnych protokolarnego przejęcia terenu budowy, to jest przed oddaniem obiektu, może nastąpić wskutek protokolarnego zwrócenia terenu budowy przez wykonawcę inwestorowi. Wydaje się, że w sytuacji, gdy inwestor bezpodstawnie odmawia protokolarnego przyjęcia terenu budowy, taki sam skutek jak protokolarne zwrócenie powinno mieć zakończenie wykonywania robót budowlanych i opuszczenie terenu budowy.

Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz