Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Wylanie, zalanie wodą oraz wyrzucenie, spadnięcie rzeczy z pomieszczenia, mieszkania, domu, balkonu a odszkodowanie

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec. Reguła ta nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji.

 Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 września 1959 r., 4 CR 1071/58, określenie „kto pomieszczenie zajmuje” oznacza każdą osobę, „w której faktycznym władaniu znajduje się to pomieszczenie z jakiegokolwiek tytułu”. Chodzi zatem zarówno o każdą osobę, która faktycznie włada wyodrębnionym pomieszczeniem na podstawie tytułu prawnego (własności, najmu itp.), jak i o osobę, która jest posiadaczem pomieszczenia bez tytułu prawnego.

Jeżeli pomieszczenie zajmuje kilka osób, ich odpowiedzialność jest solidarna. Za zajmującego dane pomieszczenie należy uznać te osoby, którym przysługuje tytuł prawny, a nie ich domowników. Podnajemca odpowiada na podstawie art. 433, jeżeli zajmuje wyodrębnione pomieszczenie.

Szkoda musi nastąpić przez wyrzucenie, wylanie, a zatem w wyniku czyjegoś działania, lub też przez spadnięcie czegoś z pomieszczenia, co może być wynikiem ludzkiego zaniechania lub zdarzenia przypadkowego

Zajmujący pomieszczenie ponosi odpowiedzialność, której uzasadnieniem jest ochrona osób trzecich m. in. przechodniów, którzy z reguły nie mogą w inny sposób wskazać źródła wyrządzonej im szkody, niż przez ustalenie pomieszczenia, z którego wypadł przedmiot lub wylała się ciecz powodująca szkodę. Uchylenie się od odpowiedzialności w jest możliwe jedynie w razie wykazania przez osobę zajmującą pomieszczenie, że zaszła:

1) siła wyższa;

2) wyłączna wina poszkodowanego;

3) wyłączna wina osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Podstawę odpowiedzialności pozwanego Skarbu Państwa za szkody powstałe w wyniku zrzucenia śniegu i lodu z dachu domu przezeń administrowanego stanowi zawinione działanie pracowników pozwanego przy wykonywaniu powierzonych im czynności.

Za szkodę spowodowaną wyrzuceniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia położonego w hotelu odpowiada ten, kto faktycznie władał tym pomieszczeniem w sposób wyłączny , a jeżeli dostępne ono było dla wszystkich mieszkańców, to odpowiedzialność ponosi hotel pracowniczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz