Prospekt informacyjny i obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

Prospekt informacyjny i obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego. Prospekt informacyjny jest podstawowym instrumentem ochrony nabywcy na etapie przedkontraktowym, tj. w okresie przed zawarciem umowy deweloperskiej. Celem prospektu informacyjnego jest dostarczenie potencjalnemu nabywcy informacji, które są mu potrzebne do podjęcia racjonalnej decyzji o zawarciu umowy z deweloperem dotyczącej nabycia określonego lokalu mieszkalnego (gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym) w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Prospekt informacyjny ułatwia porównanie ofert różnych deweloperów oraz ocenę ich atrakcyjności i wiarygodności poprzez usystematyzowanie przedstawianych informacji w przejrzysty sposób.

Doręczenie nabywcy prospektu nie zobowiązuje dewelopera do powstrzymania się od oferowania danego lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) innej osobie. Prospekt informacyjny nie stanowi umowy przedwstępnej. Niesporządzenie prospektu informacyjnego grozi odpowiedzialnością karną za wykroczenie. Odpowiedzialność ponosi deweloper (gdy jest osobą fizyczną), jego pracownik lub inna osoba fizyczna, która - w ramach umowy z deweloperem - zobowiązana jest do sporządzenia takiego prospektu

Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji. W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt informacyjny wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w postaci papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

Oprócz prospektu informacyjnego, deweloper powinien również doręczyć wymagane załączniki:

1) w przypadku domu jednorodzinnego - wzór umowy deweloperskiej (umowy przedwstępnej),

2) odnośnie do lokalu mieszkalnego - rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu oraz wzór umowy deweloperskiej (umowy przedwstępnej).

W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku informację o zmianie

doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

1) aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje, albo

2) nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w formie innej niż ta, o której mowa wyżej. Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące

swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

Pewna część wiadomości, które zamieszczono w prospekcie informacyjnym, pokrywa się z postanowieniami przyszłej umowy deweloperskiej.

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:

1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;

2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) kopią pozwolenia na budowę;

4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej;

5) projektem architektoniczno-budowlanym.

Dokumenty te udostępnia się w lokalu przedsiębiorstwa dewelopera, w zwykłych godzinach, w których lokal jest otwarty

Celem powyższej regulacji jest umożliwienie potencjalnemu nabywcy dostępu do informacji, które pozwolą mu na ocenę statusu prawnego dewelopera, jego kondycji finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wzór prospektu informacyjnego

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz