Podział nieruchomości zabudowanej i wydzielenie samodzielnych lokali, a hipoteka

Podział nieruchomości zabudowanej i wydzielenie samodzielnych lokali, a hipoteka

Hipoteką łączną jest hipoteka, która obciąża więcej niż jeden przedmiot. Przedmiotem hipoteki łącznej mogą być nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe, ale także użytkowania wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu oraz wierzytelności zabezpieczone hipoteką. Hipoteka łączna może powstać z mocy samego prawa albo na podstawie umowy.  W razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości odrębnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym powstaje hipoteka łączna z mocy prawa ciążąca w pełnej wysokości na wszystkich wyodrębnionych lokalach lub domach jednorodzinnych.

Niezbędną przesłanką do ustanowienia odrębnej własności lokali jest jego samodzielność. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Regułę tę stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. W sensie prawnym nieruchomość lokalowa powstaje dopiero w chwili ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Jeżeli nieruchomość stanowiąca przedmiot hipoteki łącznej zostanie zwolniona spod obciążenia, właściciel nieruchomości może rozporządzać opróżnionym miejscem hipotecznym do wysokości sumy hipoteki.

Nabywca wydzielonej nieruchomości może żądać podziału hipoteki. Podział hipoteki może nastąpić proporcjonalnie do wartości nieruchomości powstałych wskutek podziału. Przez "wartość nieruchomości" należy rozumieć wartość wyodrębnionego lokalu lub wartość wydzielonej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym. Powinna być ona odniesiona do wartości całej nieruchomości obciążonej hipoteką, a nie tylko budynku, z którego są wyodrębniane lokale.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz