Odstąpienie, rozwiązanie w każdej od umowy o roboty czy prace budowlane w zamian za zapłatę wynagrodzenia

Odstąpienie, rozwiązanie w każdej od umowy o roboty czy prace budowlane w zamian za zapłatę wynagrodzenia

Zgodnie z art. 644 KC jeżeli umowa nie została ukończona zamawiający może w każdym czasie odstąpić od umowy, płacąc jednak umówione wynagrodzenie z prawem odliczenia tego co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu nie wykonania dzieła. (...) płacąc umówione wynagrodzenie” należy rozumieć jako nałożenie na zamawiającego, który odstępuje od umowy, obowiązku jednoczesnego zapłacenia przyjmującemu zamówienie stosownego wynagrodzenia. Nie uiszczenie tego wynagrodzenia wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu powoduje, że przyjmujący zamówienie może go dochodzić od zamawiającego na drodze sądowej. Z mocy art. 656 § 1 in fine KC przepis art. 644 KC ma zastosowanie do umowy o roboty budowlane.” (wyro Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2003 r. sygn. akt IV CK 294/02).

W wypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 KC, przyjmującemu zamówienie należne jest całe umówione wynagrodzenie. Od tego wynagrodzenia odliczeniu podlegają jedynie kwoty rzeczywistych oszczędności, które przyjmujący zamówienie może poczynić w związku z wcześniejszym zakończeniem umowy. Koszty osobowe i koszty stałe, które przyjmujący zamówienie musi ponieść mimo przerwania prac, nie powinny być odliczane. Ciężar dowodu co do wysokości oszczędności, w razie sporu, spoczywa na zamawiającym, on bowiem wywodzi z tego korzystne dla siebie skutki prawne (art. 6 KC).

Odstępując od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 644 KC w związku z art. 656 § 1 KC, od wskazanego w tej umowie wynagrodzenia zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła (art. 644 zd. 2 KC).

Z powyższego wynika, że w konkretnej sprawie, z chwilą odstąpienia od umowy, inwestora czy zleceniodawcę obciążał ustawowy obowiązek zapłaty wynagrodzenia, niezależny od zasad i terminów zapłaty określonych w umowie stron.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz