Niedogrzanie lokalu sąsiedniego oraz mostki termiczne mające wpływ na temperaturę i wilgoć lokalu

Niedogrzanie lokalu sąsiedniego oraz mostki termiczne mające wpływ na temperaturę i wilgoć lokalu

Stanowisko co do braku ogrzewania klatki schodowej czy lokalu sąsiedniego oraz niepełnego wykorzystania garażu jako okoliczności obciążających wspólnotę mieszkaniową lub właścicieli lokali, a nie stronę dewelopera nie zasługuje na akceptację. Nie może być tak, że prawidłowe korzystanie z lokalu mieszkalnego miałoby być w taki sposób uzależnione od korzystania z innych lokali albo nawet części wspólnych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Wyodrębnienie i samodzielność lokalu należy ujmować w aspekcie prawnym oraz technicznym. Odrębność prawna oznacza, że samodzielny lokal mieszkalny jest przedmiotem prawa własności odrębnym od pozostałych lokali, budynku i gruntu.

Odrębność techniczna, czyli samodzielność w rozumieniu przywołanego przepisu art. 2 ust. 2 uwl oznacza natomiast, że lokal jest oddzielony od pozostałych lokali i innych części budynku, a korzystanie i używanie lokalu mieszkalnego jest niezależne od korzystania z innych lokali. Przeznaczenie lokalu do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oznacza wyposażenie lokalu w instalacje i urządzenia służące potrzebom bytowym, tj. ogrzewanie, oświetlenie, dostęp do bieżącej wody i odprowadzenia ścieków. Lokal musi odpowiadać określonym warunkom technicznym, także odpowiednim normom budowlanym. Dotyczy to w szczególności takich wskaźników, jak odpowiednie poziomy wentylacji, doświetlenia, a także ogrzewania, w tym przenikalności cieplnej. Pod tym kątem projektowane są ściany i stropy budynków.

Za niedopuszczalne należy uznać założenie, że wypełnienie przez lokal swojej zasadniczej funkcji i utrzymywanie należytych parametrów będzie uzależnione od korzystania z pozostałych lokali. Na deweloperze spoczywa obowiązek takiej realizacji inwestycji i wybudowania obiektu budowlanego w postaci budynku, aby sprzedawane lokale w sposób zupełny i efektywny zapewniały korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem i zgodnym zamiarem stron. Nie może być tak, że brak zamieszkania lokalu sąsiedniego wywołuje niespełnienie norm bezpieczeństwa bytowego przez lokal powodów. Na deweloperze oraz  na działających na jej zlecenie projektantach i wykonawcach robót spoczywał obowiązek takiego zaprojektowania, a potem wykonania obiektu, aby każdy z lokali mógł być wykorzystany zgodnie z celem inwestycji. Powinno  się uwzględnić ewentualne ryzyko związane z istnieniem w budynku niezamieszkałych lokali oraz garażu niewykorzystanego w pełni. Ewentualne niedogrzanie lokalu sąsiedniego nie powinno mieć wpływu na parametry ciepła i wilgoci w lokalu zasadniczego. Zaprojektowanie i wykonanie budynku i poszczególnych lokali winno zapewnić uniknięcie takiego zagrożenia. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - I Wydział Cywilny z dnia 29 czerwca 2016 r. I ACa 653/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz