Mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera

Mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera

Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej "mieszkaniowym rachunkiem powierniczym". Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach. Prawo wypowiedzenia umowy przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów.

Dweloper jest obowiązany założyć oddzielny rachunek powierniczy dla każdego przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeśli więc deweloper prowadzi np. kilka przedsięwzięć w różnych miejscowościach, to środki pieniężne z jednego przedsięwzięcia nie przepływają na rachunek powierniczy prowadzony dla innego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Przyjęcie konstrukcji rachunku powierniczego ma zwiększać ochronę nabywców lokali lub domów jednorodzinnych. Ochrona ta ma się wyrażać w stworzeniu możliwości gromadzenia na tych rachunkach wpłacanych przez nabywców środków na cele określone w umowie deweloperskiej. Wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie. Deweloper nie może wykorzystać pieniędzy wpłaconych na rachunek powierniczy otwarty na finansowanie innych inwestycji niż określone w umowie deweloperskiej, a ich transfer na jego rzecz będzie kontrolowany przez bank.

W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego

deweloper niezwłocznie zakłada nowy rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas prowadzono taki rachunek, na rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu środków na mieszkaniowy rachunek powierniczy w innym banku, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy, bank zwraca środki znajdujące się na rachunku nabywcom. W czasie obowiązywania umowy oraz w okresie wypowiedzenia umowy, umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości oprocentowania określony jest w tej umowie.

Środkami gwarantowanymi na mieszkaniowym rachunku powierniczym, będącym imiennym rachunkiem dewelopera, są

środki powierzone deweloperowi na ten rachunek przez nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a deponentem tych środków jest powiernik, czyli deweloper. Przez spełnienie warunku gwarancji, stanowiące konieczną przesłankę umożliwiającą realizację roszczenia deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, należy rozumieć:

1) w przypadku banku krajowego - wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,

2) w przypadku oddziału instytucji kredytowej - wydanie przez zagraniczny sąd lub zagraniczny organ orzeczenia, postanowienia lub decyzji, którymi pozbawiono lub ograniczono podmiot objęty systemem gwarantowania w prawie zarządu jego majątkiem lub poddano kontroli celem jego reorganizacji lub likwidacji, w ramach postępowania upadłościowego w państwie macierzystym,

3) w przypadku oddziału banku zagranicznego, wystąpienie jednego z poniższych zdarzeń:

a) wydanie przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,

b) wszczęcie postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,

wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Celem tej rozszerzonej kontroli jest uniemożliwienie deweloperowi wykorzystania środków wypłaconych z otwartego rachunku powierniczego na inne cele niż na realizację danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Ograniczenia i obowiązki wynikające z komentowanego przepisu mają zastosowanie do czasu zakończenia realizacji danego przedsięwzięcia deweloperskiego (uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich obiektów w ramach danego przedsięwzięcia).

Przeznaczenie środków na realizację danego przedsięwzięcia deweloperskiego dopuszcza wykorzystanie ich do spłaty zobowiązań wobec podwykonawców dewelopera oraz jego pracowników wykonujących prace w ramach danego przedsięwzięcia czy pokrycia kosztów działalności dewelopera związanych z realizacją przedsięwzięcia. Powinny być to jedynie wydatki bezpośrednio związane z realizacją danego przedsięwzięcia

Koszty, opłaty i prowizje

za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają dewelopera. Niedopuszczalne jest obciążenie nabywcy w umowie o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego kosztami jego prowadzenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz