Wypłata pieniędzy z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Wypłata pieniędzy z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca. Umowa zawarta w akcie notarialnym, którego wypis otrzymuje bank, powinna dotyczyć tego samego przedmiotu (lokalu, domu), który obejmowała umowa deweloperska.

Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. W interesie dewelopera leży zatem doprowadzenie do takiego sformułowania umowy o prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, które będzie zabezpieczało przed niekorzystnym dla niego odwlekaniem podjęcia przez bank decyzji o wypłacie środków albo nieuzasadnionym negowaniem prawidłowości wykonania danego etapu przedsięwzięcia.

Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego

określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.  W zakresie kontroli bank uzyskuje prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz kontroli dokumentacji. Koszty kontroli ponosi deweloper. Bank nie dokonuje kontroli samodzielnie, lecz opiera się w tym zakresie na ustaleniach wybranej przez siebie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Wzorzec kontroli dokonywanej przez bank obejmuje przede wszystkim dokumentację budowlaną (projekt budowlany, pozwolenie na budowę) oraz treść umowy deweloperskiej (w szczególności harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego).

W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez jedną ze stron,

bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Obowiązek banku jest zweryfikowanie - w ograniczonym zakresie - prawidłowości dokonania odstąpienia. Bank powinien sprawdzić, czy odstąpienie zostało złożone we właściwej formie, czy zawiera wskazanie podstawy prawnej (wraz z konkretyzacją w obrębie tego przepisu), a także czy zawiera zgodę nabywcy na wykreślenie jego roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości, o ile to on odstępuje od umowy.

Ponadto wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy przedstawić dowód potwierdzający jego właściwe złożenie drugiej stronie umowy, np. dowód doręczenia drugiej stronie albo osobie uprawnionej do odbioru oświadczeń woli w jej imieniu, ewentualnie dowód awizowania pod właściwy adres przesyłki zawierającej oświadczenie o odstąpieniu.

W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej,

innego niż na podstawie opisanej TUTAJ, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz