Gwarancja wykonawcy na roboty czy prace budowlane

Gwarancja wykonawcy na roboty czy prace budowlane

Z umowy o roboty budowlane wynika odpowiedzialność wykonawcy wobec zamawiającego za ostateczny rezultat przedmiotu umowy. Odpowiedzialność ta odnosi się do wad zmniejszających wartość przedmiotu umowy o roboty budowlane lub jego użyteczność ze względu na cel określony w umowie. Wadliwe wykonanie robót jest nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego. Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, zamawiający może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi  czy gwarancji  lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego opartego na ogólnych przepisach normujących odpowiedzialność kontraktową (art. 471 KC; por. wyrok S.N. z dnia 3 października 2000 r., sygn. ICKN 301/00, OSN 2001 r. z. 4, poz. 58). Zamawiający dokonując wyboru odpowiedzialności opartej na przepisie art. 471 KC zobowiązany jest wykazać istnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do usunięcia wad wykonanego obiektu, ujawnionych przy jego odbiorze i w okresie gwarancji. Okoliczność, że inwestycja została odebrana bez zastrzeżeń i była realizowana pod nadzorem inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ujawnione wady w okresie gwarancji. Przesłanki zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót budowlanych określa przepis art. 651 KC. Stosownie do treści powołanego przepisu wykonawca robót budowlanych może zwolnić się z odpowiedzialności za wady wynikłe z wadliwego projektu, jeżeli po sprawdzeniu kompletności projektu zawiadomi zamawiającego o wadach lub błędach projektu możliwych do wykrycia przy dołożeniu należytej staranności. Zaniechanie tego obowiązku ma ten skutek, że odpowiedzialność wykonawcy rozciąga się również na wady obiektu wynikłe z wad projektu.

W przepisach regulujących umowę o roboty budowlane brak jest odesłania do przepisów regulujących gwarancję jakości przy sprzedaży, tj. art. 577 KC-581 KC, a tym samym brak też jest podstaw do stosowania wprost tych przepisów. Jedynie w braku odmiennej umowy stron co do zakresu i procedury gwarancyjnej, można na zasadzie analogii odwoływać się do regulacji Kodeksowej zawartej w art. 577-581 KC (por. wyrok SN z 22.04.1986 r., sygn. akt I CR 16/86, OSNC rok 1987, nr 8, poz. 119).

Inaczej rzecz ujmując, jeśliby wykonawca w umowie tylko ogólnie wskazał, iż udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane (bez dalszego jej skonkretyzowania) to wtedy ewentualnie można by i to jedynie w drodze analogii odwoływać się do regulacji ustawowej. Jeśli natomiast strony w umowie o roboty budowlane wyraźnie uregulowały kwestie związane z udzieloną gwarancją (w tym jej zakres oraz całą procedurę z nią związaną), to te postanowienia umowne są dla stron wiążące i brak jest podstaw do sięgania w zakresie tak umownie udzielonej gwarancji do regulacji ustawowej przewidzianej przy umowie sprzedaży.

Gwarancja nie jest modyfikacją rękojmi a stosunkiem prawnym o charakterze akcesoryjnym, nie podlega więc ograniczeniu przewidzianym dla rękojmi. Okoliczność, że ustawodawca nie przewidział gwarancji w innych typach umów, zwłaszcza przy umowie o roboty budowlane oraz umowie o dzieło nie stoi na przeszkodzie udzieleniu gwarancji jakości w ramach swobody umów. W takim wypadku przepisy o gwarancji w umowach sprzedaży, a zwłaszcza regulacji z art. 577 KC należy stosować w drodze analogii, stąd nie jest konieczne wydanie w tym przypadku dodatkowego dokumentu gwarancji, gdyż gwarancja jakości może być zawarta w innym dokumencie np. w samej umowie czy w protokole odbioru robót. Wszak art. 577 § 1 KC, ani żaden inny przepis Kodeksu cywilnego, nie przewiduje wymagania szczególnej formy takiego dokumentu. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego należy zatem przyjąć, iż dopełnieniem treści stosunku gwarancyjnego jest postanowienie wskazujące okres udzielonej gwarancji, gdy w stanie faktycznym sprawy to właśnie postanowienie zostało w sposób jednoznaczny wyartykułowane.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz