Forma i zakres prac z umowy o roboty budowlane

Forma i zakres prac z umowy o roboty budowlane

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Forma zawarcia umowy o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy. Jest to forma zastrzeżona dla celów dowodowych. Zatem do zawarcia kolejnej umowy - w miejsce dotychczasowej umowy lub obok tej umowy - może dojść również w formie ustnej, a nawet formie dorozumianej.
Nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy, uniemożliwia zasądzenie należności za wykonane roboty budowlane jako wynagrodzenia. Nie ma więc przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.  Wspomniana dokumentacja określa przedmiot świadczenia o także sposób jego wykonania. Chodzi tu o dokumentację projektową obejmującą co najmniej projekt budowlany, ale także inne niezbędne projekt. Zmiana dokumentacji stanowi jednocześnie zmianę umowy, ale tylko przy założeniu, że została ona zaakceptowana przez kontrahentów. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby inwestor mógł samodzielnie wpływać na treść zobowiązania dowolnie zmieniając dokumentację (a dzieje się to w trybie przepisów publicznoprawnych), na co wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Zakres robót budowlanych

W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Wprowadza się domniemane rozszerzenie (rozwinięcie) obowiązków wykonawcy na wszystkie roboty objęte projektem stanowiącym część składową umowy, niemniej ma on zastosowanie w razie wątpliwości”. O zakresie przedmiotowym zobowiązania wykonawcy nie decyduje rodzaj projektu. Może być to projekt budowlany, również wykonawczy, a także ewentualne inne projekty specjalistyczne. Istotne jest jedynie to, by projekt stanowił część składową umowy. W praktyce istotne jest precyzyjne określenie zakresu robót wykonawcy w treści umowy, zwłaszcza gdy umową ma być objęty węższy zakres robót niż wskazano w dokumentacji projektowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz