Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy jest zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy jest zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu

Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

1) pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo

2) pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

Pkt 1 zachodzi w szczególności w razie pozostawienia nieruchomości w stanie niezmienionym, a więc takim, w jakim pozostawała w czasie wywłaszczenia, bez rozpoczęcia prac związanych z robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w pkt 2, cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości, zwrotowi podlega pozostała część.

Wystąpienie jednej z przesłanek zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, nakazuje uznać tą nieruchomość za zbędną i przesądza o konieczności jej zwrotu. Na ocenę zbędności nieruchomości na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu nie ma wpływu to, z jakiego powodu nie doszło do realizacji celu wywłaszczenia. Celu wywłaszczenia określonego w decyzji nie należy interpretować rozszerzająco. Zbędność na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu trzeba oceniać przez pryzmat sposobu korzystania z wywłaszczonej nieruchomości, bowiem cel decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości powinien być identyczny ze sposobem dalszego korzystania z tej nieruchomości.

Przesłanką zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie jest brak realizacji na wywłaszczonej nieruchomości jakiegokolwiek celu publicznego, lecz niezrealizowanie celu wywłaszczenia (celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu), który to cel na przedmiotowej nieruchomości nie został zrealizowany.  W sytuacji gdy został zrealizowany cel wywłaszczenia, a następnie nieruchomość przeznaczono na realizację innego celu, to nieruchomość taką nie uznaje się za zbędną na cel wywłaszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy jest zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu
5 (100%) 26 vote[s]

Dodaj komentarz